ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ผลการดำเนินการตามแผน

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

เรื่อง การายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

*****************************

                ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  260 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงายผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจและกำกับการบริหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้งทุกปี

          ดั้งนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชจักไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อข้อ30 (5) และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ..2549 เทศบาลตำบลดงลิง จึงขอประกาศการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบเดือน ตุลาคม2560 มีนาคม 2561  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลดงลิง ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลดงลิง

             วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลดงลิง

เทศบาลดงลิงเป็นเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนแบบภาคภูมิใจ  ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

          พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลดงลิง มุ่งสู่สังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข  ภายใต้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะส่งผลให้เทศบาลตำบลดงลิง บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนาเทศบาลตำบลดงลิง  ดังนี้

1.พัฒนาคนคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม  จริยธรรม นำความรอยรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบที่อบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้  มีความมั่นคง ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ประเพณี ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอันทรงค่ายิ่ง

2.เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ และความเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลดงลิง   ให้สามารถแข่งขันได้ สร้างภูมิคุ้มกัน การประกันความเสี่ยง จากการผันผวนของสภาวะตลาด และสิ่งแวดล้อมในโลกาภิวัฒน์  เสริมสร้างการออม  ความพอเพียงส่งเสริมการผลิตสร้างอาชีพสร้างรายได้ บนพื้นฐานองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างหลากหลาย

3.ดำรงความหลากหลายทางทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ ให้เกิดความคุ้มค่าและความยั่งยืน

4.พัฒนาระบบการบริหารการจัดการเทศบาลตำบลดงลิง  ให้เกิดธรรมมาภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตรทรงเป็นประมุข  มุ่งกลไกลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการกระจาย ผลประโยชน์ต่อการพัฒนา สู่ท้องถิ่นควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส  ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ  มีการกระจายอำนาจและขบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้อองถิ่นในช่วงสี่ปี ระหว่างปี พ..2561 – 2564  ของเทศบาลตำบลดงลิง  ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จในช่วง 4  ปี ระหว่างปี พ..2561 – 2564 โดยให้ลำดับความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน แต่ในระยะต้นจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสัดส่วนมากกว่าด้านอื่นๆ หลังจากนั้นก็จะเน้นด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้น ดังนี้

 

 

 

1.นโยบายด้านด้านการศึกษา

การจัดการศึกษาที่ดีมีระบบและการเรียนรู้คู่คุณธรรมเป็นเครื่องมือที่รับประกันคุณภาพของประชาชนในสังคมหรือท้องถิ่นได้ เป็นอย่างตีและเป็นกำลังที่ดีที่สุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปกระผมจึงได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้

1.1 สนับสนุนพัฒนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้คลอบคุมทุกพื้นที่ชุมชน

1.2 จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเจริญเติบโตของเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  สตีปัญญา   จิตใจเพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป

1.3 ผลักดันให้โรงเรียนระดับประถลศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงลิงเป็นโรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง

1.4 จัดให้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลดงลิง อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

1.5ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากาศึกษาแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลดงลิงให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด

1.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน ให้เข้าถึงธรรมะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นเครื่องในการพัฒนาจิตใจของตนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 ก่อสร้างถนนและคูคลองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรอย่างทั่วถึง

2.2บำรุงรักษาถนนและคูคลองให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร

2.3 สนับสนุนและขยายเขตไฟฟ้าเข้าในเขตชุมชนต่างๆอย่างทั่วถึง

2.4จัดให้มีระบบน้ำประปาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

2.5จัดให้มีระบบระบายน้ำหรือทางระบายน้ำอย่างทั่วถึงและมาตรฐาน

2.6ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 

 

3. นโยบายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันจึงกำหนดนโยบายดังนี้

3.1 จัดทำหรือปรับปรุงระบบผังเมืองให้สอดคล้องกับสภาพความเจริญและการเปลี่ยนแปลงของเทศบาลตำบลดงลิงและสถานการปัจจุบัน

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการกีฬาให้ได้มาตรฐานและจัดให้มีลานกีฬาตามชุมชนต่างๆเพื่อความสะดวกในการออกำลังกายแก่ประชาชน

3.3 สร้างศูนย์กีฬา จัดให้มีอุปกรณ์กีฬาและผู้ฝึกสอนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการกีฬาเพื่อเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต

3.4 จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความสามารถและทักษะของนักกีฬา

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแล คูคลองรวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มีความสะอาดอยู่เสมอ

3.6 จัดให้มีการบำรุงรักษาแหล่งน้ำเป็นประจำทุกปีอย่างทั่งถึง

3.7 ปลูกและบำรุงและดูแลรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้และภูมิทัศน์เกาะกลางถนนบริเวรอาคารสำนักงานและริมถนนให้มีความสะอาด สวยงามอยู่เสมอ

3.8 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี

3.9 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

3.10 จัดให้มีโรงพยาบาลชุมชนเพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลดงลิง

3.11 ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกอาสาสมัครสาธารสุขมูลฐานให้มีขวัญกำลังใจในกาปฏิบัติงานมากขึ้น

3.12 จัดให้มีโครงการแพทย์ พยาบาลเคลื่อนที่เยี่ยมบ้านเพื่อความอุ่นใจและสะดวกประชาชน

3.13 จัดให้มีเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

 

 

4..นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เทศบาลดงลิงน่าอยู่  เป็นความหมายบ่งบอกถึงความพร้อมของกาจัดการ  ภายใต้กรอบและนโยบายที่สามารถทำได้จริงและสามรถนำเป็นแนวทางพัฒนาที่มีระบบอย่างยั่งยืนกล่าวคือ

4.1 จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

4.2 จัดให้มีรถดับเพลิง รถน้ำอเนกประสงค์ รถฉุกเฉินวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน

4.3 อบรมและฝึกปฏิบัติสมาชิกป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันบรรเทาและขจัดภัยสาธารณที่อาจเกิดขึ้น

4.4 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารริมทาง

4.5 ปรับปรุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมริมถนนให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลดงลิงเป็นแหล่งวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์เหมาะซึ่งต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมด้านเกษตรและการมีอาชีพและรายได้โดยมีแนวทางดังนี้

5.1 พัฒนาระบบชลประธานให้ได้มาตรฐาน เช่นสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและระบบคลองส่งน้ำ

5.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้โดยเกษตรพอเพียง เช่นการสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวและลานตากข้าวเพื่อการเกษตรให้ได้มาตรฐาน

5.3 ศึกษาแนวทางและป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและเปลี่ยนพฤติกรรมการทำนา

5.4 ส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. นโยบายด้านการเมืองการบริการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550มาตรา 87 บัญญัติไว้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งกระผมได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าวและได้วางนโยบายสาธารณะดังนี้

6.1 เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการของเทศบาลโยยึดหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใส เป็นธรรม  ตรวจสอบได้

6.2 น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าด้วยหลักการ “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” เป็นเครื่องนำทางสู่ความสำเร็จของการบริหารงานเพื่อเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงรากฐานของตำบลดงลิงและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

6.3ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข      

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่น ชุมชนโดยให้ประชาชนได้รับทราบโดยตั้งระบบการกระจายข่าวอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

6.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น ชุมชน โดยให้ประชาชนในท้องถิ่น เป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาเทศบาลตำบลดงลิงอย่างมีระบบและยั่งยืน

6.6 ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดงลิงให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีและจัดให้มีสวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาการทำงานและสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการทำงานเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดงลิง ที่มีความสมดุลในการทำงานกับชีวิตส่วนตัว โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การวางแผนพัฒนา

          เทศบาลตำบลดงลิง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบว่าด้ายการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ..2549  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไปเทศบาลตำบลดงลิง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 2564) เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2559  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ดังรายละเอียดดังนี้ 

  

 

 

ยุทธศาสตร์

 

โครงการ

 

งบประมาณ

 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

46

 

16,490,000

 

2.ด้านเศรษฐกิจ/การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

13

 

3,780,000

 

3.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 

 

25

 

3,304,000

 

4.ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

 

 

11

 

6,160,000

 

5.ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

37

 

15,565,000

 

6.ด้านการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

28

 

11,746,000

 

7.ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

 

5

 

370,000

 

8.ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร

 

 

7

 

2,400,000

 

จำนวน 8 ด้าน

 

 

172

 

59,815,000

 

 

 

 

ด้านจัดทำงบประมาณ/การใช้จ่ายงบประมาณ

          เทศบาลตำบลดงลิงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติจำนวน...172.........โครงการ งบประมาณ.... 59,815,000.........บาท ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ/ค่าครุภัณฑ์สำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำแนกตามแผนงาน  ดังกล่าวสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการได้ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสวนโคก ขนาด 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสีถาน ขนาด 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.

 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านแวง ขนาด 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

 

4.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 12 ขนาด 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

 

5.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 สายเทศบาลดงลิง ขนาด 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม.

6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 ขนาด 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม.

 7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 16  ขนาด 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 17 ขนาด 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160  ตร.ม.

9โครงการวางท่อลอดคลองน้ำป่าหมู่ที่ 5 ขนาด 4 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 24 ท่อน

10  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้านโคกศรี หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300  เมตร

ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.

11โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่บ้านบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 800  เมตร

ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.

12 โครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านสีถานหมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 58 เมตร

ไม่น้อยกว่า 261 ลบ.ม.

13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโคกดงยางบ้านเมย หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,050  เมตร

ไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.

 

 

 

 

85,000

 

 

89,000

 

 

 

87,000

 

 

100,000

 

 

270,000

 

 

100,000

 

 

100,000

 

 

85,00

 

 

89,000

 

 

9400

 

56,000

 

 

74,000

 

 

99,000

 

 

84,000

 

 

 

 

 

จำนวน 13  โครงการ

 

1,312,000

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

1.โครงการอบรมแกนนำสุขภาพ

2.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

3.โครงการฝึกอบรมฉีควัคซีนสัตว์

 

15,000

15,000

15,000

 

 

 

 

จำนวน  3 โครงการ

 

 

45,000

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

-เทศบาลตำบลดงลิง ไม่สามารถพัฒนาด้านแหล่งน้ำได้ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ

 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

 

1.โครงการแข่งขันกลองกิ่งกองเส็ง

2. โครงการประเพณีแข่งเรือเล็ก บ้านแวง หมู่ที่ 6

3. โครงการประเพณีแข่งเรือเล็ก บ้านสีถาน

 หมู่ที่ 4 10 15

4. โครงการประเพณีแข่งเรือเล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ 3

5. โครงการประเพณีสงกานต์และวันผู้สูงอายุ

6. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

7. โครงการแข่งขันกีฬาตำบล

8. โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

9. โครงการเขาค่ายเยาวชนตำบลดงลิง

10.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านสวนโคก

11.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านเมย

12.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโนนเมือง

15,000

20,000

20,000

 

20,000

80,000

50,000

100,000

15,000

60,000

20,000

20,000

20,000

 

 

 

 

จำนวน  12 โครงการ

 

440,000

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

1.โครงการตั้งจุดตรวจและบริการช่วงเทศกาล

2.โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

3.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

4.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

5.โครงการเข้าค่ายเยาวชน

 

70,000

25,000

 

15,000

25,000

15,000

 

 

 

จำนวน 5 โครงการ

 

150,000

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

1.โครงการชุมชนดงลิงต้นแบบการาจัดการขยะ

2.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

3.โครงการชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม

 

60,000

15,000

15,000

 

 

 

 

จำนวน 5 โครงการ

 

900,000

 

 

          เทศบาลตำบลดงลิง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในพื้นที่ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจกภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่จนโครงการต่างๆประสบความสำเร็จด้วยดี และก่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงโดยได้ดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน /โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ในพื้นที่

 

 

 

 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการอนุรักษ์การทำกองกิ่งกองเส็ง

โครงการ/กิจกรรมผู้สูงอายุ

3.ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม

 

          โครงการ/กิจกรรมบริการประชาชน

 

 

 

การส่งเสริมด้านการศึกษา/พัฒนาบุคลากร

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ

 

 

 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการให้บริการหน่วยบริการกู้ชีพ

โครงการการแข่งขันกีฬาดงลิงเกมส์

 

 

          ทั้งนี้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานกิจการสภาเทศบาลตำบลดงลิง จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินตงานในห้วงปีงบประมาณ 2561  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและการบริหารของคณะบริหารและสภาเทศบาลตำบลดงลิงได้ร่วมการจัดกรอบถึงแนวทางการพัฒนาเทศบาล โดยได้การนำปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นำมาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ ดังนั้นงานกิจการสภาเทศบาลตำบลดงลิงและงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ทำเอกสารรายต่อสภาเทศบาลตำบลดงลิงได้รับทราบ เพื่อได้เป็นกรอบและเป็นการพิจารณาปรับปรุงแผนให้สอดคล้องต่อความเดือนร้อนและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

          จึงประกาศมาเพื่อทราบต่อไป

                            

                                               

                                                (นายสิงห์เหนือ  เห็มสมัคร)

                                                 รองเทศมนตรีตำบลดงลิง

                                      รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ในรอบครั้งที่1

เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม  2561

ประจำปีงบประมาณ 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 เทศบาลตำบลดงลิง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

 

 

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

เรื่อง การายงานผลกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒56๒)

*****************************

                    ตามระเบียบกระมทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

                      เทศบาลตำบลดงลิง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ    วันที่ 19   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2560

 

                                                                                                (ลงชื่อ)

                                                                                                                (นายประยูร  เห็มวิพัฒน์)

                                                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง

 

 

 

แบบรายงานผลคณะกรรมหารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงลิงต่อผู้บริหาร

สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดงลิง

วันที่ 19 ตุลาคม  2560

**************************************

เรื่อง  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง

                ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลดงลิงได้ตรวจและติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560  และแบ่งตามแผนงานการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

การวางแผนพัฒนา

                เทศบาลตำบลดงลิงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบว่าด้ายการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลดงลิง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน  2559  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)  ดังรายละเอียดดังนี้   

 

ยุทธศาสตร์

 

โครงการ

 

งบประมาณ

 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

49

 

12,987,000

 

2.ด้านเศรษฐกิจ/การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

13

 

3,780,000

 

3.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 

 

 

26

 

 

5,254,000

 

4.ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

 

 

18

 

 

29,870,000

 

5.ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

38

 

19,065,000

 

6.ด้านการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

8

 

6,010,000

 

7.ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

 

5

 

370,000

 

8.ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร

 

 

39

 

15,626,000

 

 

จำนวน 8 ด้าน

 

 

 

196

 

 

92,953,000

 

ด้านจัดทำงบประมาณ/การใช้จ่ายงบประมาณ

                เทศบาลตำบลดงลิงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติจำนวน...172.........โครงการ งบประมาณ......24,014,600.......บาท ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ/ค่าครุภัณฑ์สำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน.........152..........โครงการ จำนวนเงิน 13,323,000...บาท ดังกล่าวสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการได้ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสวนโคก ขนาด 3 เมตร ยาว55 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม.

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านโคกล่าม ขนาด 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านสวนโคก ขนาด 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเทศบาลตำบลดงลิง ขนาด 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม.

5.โครงการแซมซ่อมถนนลูกรัง สายโคกดงยาง

หมู่ที่ 11 ขนาด 6 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.

6.โครงการแซมซ่อมถนนลูกรัง สายบ้านดอนสวรรค์

หมู่ที่ 14 ขนาด 560 เมตร ยาว 560 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.

 

94,000

 

 

100,000

 

 

 

51,000

 

 

100,000

 

 

81,000

 

 

81,000

 

 

จำนวน 6  โครงการ

 

507,000

 

 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/คุณภาพชีวิต

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

15,000

 

 

 

จำนวน 1  โครงการ

 

15,000

 

 

 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1.โครงการอบรมแกนนำสุขภาพ

2.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

3.โครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี

4.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

5.โครงการรณรงค์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.โครงการเทศบาลตำบลดงลิงใส่ใจขยะ

7.โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

15,000

15,000

200,000

15,000

15,000

 

15,000

 

 

จำนวน 7 โครงการ

 

 

260,000

 

 

 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

 

-

 

-

เทศบาลไม่มีงบประมาณในการบริหารงานด้านยุทธศาสตร์แหล่งน้ำเนื่องด้วยต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการบริหารเทศบาลได้ดำเนินการในการของบประมาณจาก อบจ./กรมส่งเสริมกรมการปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว

 

-

 

-

 

-

5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

 

1.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำกลองกิ่งกองเส็ง

2.โครงการจัดงานขับร้องสรภัญญะบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 14 17

3.โครงการจัดงานขับร้องสรภัญญะบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 16

4.โครงการประเพณีแข่งเรือเล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ 3

5.โครงการประเพณีแข่งเรือเล็ก บ้านแวง หมู่ที่ 6

6.โครงการประเพณีแข่งเรือเล็ก บ้านสีถาน

 หมู่ที่ 4 10 15

7.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านเมย หมู่ที่ 5 11

8.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านสวนโคก

 หมู่ที่ 1 13

9.โครงการประเพณีสงกานต์และวันผู้สูงอายุ

10.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

11.โครงการแข่งขันกีฬาตำบล

12.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู

13.โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง

14.โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล

15โครงการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

16.โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

17.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

18.โครงการฝึกอบรมผู้นำศาสนาพิธีทางศาสนา

19.โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

20.โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

21.โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

15,000

 

20,000

 

20,000

 

20,000

20,000

20,000.

 

20,000

20,000

 

80,000

50,000

 100,000

20,000

20,000

20,000

50,000

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

 

 

จำนวน  21 โครงการ

 

595,000

 

 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

1.โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน

2.โครงการตั้งจุดตรวจและบริการช่วงเทศกาล

3.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

4.โครงการเข้าค่ายเยาวชน

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน

40,000

70,000

25,000

15,000

15,000

 

จำนวน 4  โครงการ

165,000

 

 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

1.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2.โครงการรณรงค์รักษาทรัพย์กรและสิ่งแวดล้อม

3.โครงการเทศบาลดงลิงใส่ใจขยะ

4.โครงการหมู่บ้าต้นแบบรักษาสิ่งแวดล้อม

 

15,000

15,000

15,000

15,000

 

จำนวน 4  โครงการ

60,000

 

 

 

 

 

 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

1.โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะ

2.โครงการพัฒนาส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชุนด้านสุขภาพอนามัยและมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่นๆในการบริหารการจัดการ

25,000

 

20,000

 

30,000

 

49,900

 

11,656,100

 

 

จำนวน 4  โครงการ

 

11,781,000

 

       ผลการดำเนินงาน

                เทศบาลตำบลดงลิง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในพื้นที่ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจกภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่จนโครงการต่างๆประสบความสำเร็จด้วยดี และก่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงโดยได้ดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน /โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ในพื้นที่

 

 

 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการอนุรักษ์การทำกองกิ่งกองเส็ง

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม

 

 

 

                โครงการ/กิจกรรมบริการประชาชน

 

 

 

 

การส่งเสริมด้านการศึกษา/พัฒนาบุคลากร

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ

 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการให้บริการหน่วยบริการกู้ชีพ

 

 

โครงการการแข่งขันกีฬาดงลิงเกมส์

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

 

 

 

                ดังรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ได้ดำเนินการในขั้นตอนเอกสารนี้

โดยคณะกรรมการได้ลงความเห็นว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ดังกล่าวได้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเด็กเยาวชนและประชาชนได้รับประโยชน์ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงไว้ และเป็นไปตามวาระสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                (ลงชื่อ)

                                                                                                (นายสายันต์  หันชัยศรี)

                                                                                 ประธานสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดงลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

การประชุมสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับ

การรายผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 29  ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงลิงจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ     ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลในการ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด      

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา เทศบาลตำบลดงลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

หน้า

 วนที่ 1 บทนํา                                                                            

วนที่  2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

วนที่  3 ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลดงลิง  ประจําป2560

  3.1 การติดตาม

  (1) การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา

  (2) การติดตามการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา

 3.2 การประเมินผล 23 - 26 

 (1) ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวม (แบบ 3/2) 

 (2) ผลการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา (แบบ 3/3)

วนที่ 4 ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 27                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนําที่ 1

 วยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชน ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบปเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจดัการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 (3) รายงาน ผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชน ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองป  ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลดงลิง จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2560 - 2562) ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560) มาเพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงลิงทราบโดยทั่วกันตอไป           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนที่  2  การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตำบลดงลิง ไดดําเนินการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผูบริหาร เทศบาลตำบลดงลิงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทําหนาที่ในการกําหนด แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อใหทุกสวนราชการ ถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีกองวิชาการและแผนงานทําหนาที่ รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 อ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น        ประกอบดวย    

1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ

 2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ

 3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ

 4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน กรรมการ 

5. ผูทรงคุณวุฒิผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 (3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  อ 13 ใหยกเลิกขอความใน

 (4) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน

  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน

 นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

 วิธีการติดตามและประเมินผล

1.             การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2560 - 2562) ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวใน แผนการดําเนินงานประจําปพ.ศ. 2560 และในกรณีที่พบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณา แนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  วิธีการติดตามดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลตำบลดงลิงติดตามการใชงบประมาณและดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน พรอมทั้งจํานวนงบประมาณที่ใชจริง สรุปเปนผลการดําเนินงานในภาพรวมตามยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายเทศบาลตำบลดงลิง เสนอผูบริหารเทศบาล

2.              2. การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ ดําเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตรการพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา  านทางคณะกรรมการชุมชน และกลุมตัวอยางในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมสงเสริม                   การปกครองสวนทองถิ่นและนําผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                  โดยเทศบาลเมืองหัวหินจะดําเนินการประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใหเห็นวายุทธศาสตร การพัฒนาดานใดที่ประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรค ที่ทําใหไมประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมียุทธศาสตรดานใดที่ควร ปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพื่อนําเสนอตอผูบริหารเทศบาล เปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในครั้ง ตอไป        

 

 

วนที่  3  ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลดงลิง

3.1 การติดตาม  การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา ในปงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลดงลิง ไดเริ่มดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2556 - 2560) ซึ่งเปนแผนระยะยาว กําหนดเปาหมายดําเนินการไว5 ป โดยไดจัดทําแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2560 - 2562)  เปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณ รายจายประจําปซึ่งทุกสวนราชการไดบรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทาง การพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 8 ดาน โดยไดบรรจุโครงการพัฒนาที่มีเปาหมายดําเนินการในป 2560 ไวจํานวน 196 โครงการ และผูบริหารเทศบาลไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อดําเนินการโครงการพัฒนาตาง ๆ รวมทั้งสิ้น จํานวน 172 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 24,014,600 บาท ดังนี้ 

โครงการที่ตั้งจายจากรายไดของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน 172 โครงการ งบประมาณ   ......... บาท โครงการที่ตั้งจายจากเงินสะสม จํานวน - โครงการ งบประมาณ  -  บาท รายละเอียดปรากฏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

                เทศบาลตำบลดงลิงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบว่าด้ายการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลดงลิง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน  2559  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)  ดังรายละเอียดดังนี้   

 

ยุทธศาสตร์

 

โครงการ

 

งบประมาณ

 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

49

 

12,987,000

 

2.ด้านเศรษฐกิจ/การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

13

 

3,780,000

 

3.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 

 

 

26

 

 

5,254,000

 

4.ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

 

 

 

18

 

 

29,870,000

 

5.ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

38

 

19,065,000

 

6.ด้านการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

8

 

6,010,000

 

7.ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

5

 

370,000

 

8.ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร

 

 

39

 

15,626,000

 

 

จำนวน 8 ด้าน

 

 

 

196

 

 

92,953,000

ด้านจัดทำงบประมาณ/การใช้จ่ายงบประมาณ

                เทศบาลตำบลดงลิงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติจำนวน...172.........โครงการ งบประมาณ......24,014,600.......บาท ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ/ค่าครุภัณฑ์สำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน.........152..........โครงการ จำนวนเงิน 13,323,000...บาท ดังกล่าวสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการได้ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสวนโคก ขนาด 3 เมตร ยาว55 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม.

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านโคกล่าม ขนาด 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านสวนโคก ขนาด 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเทศบาลตำบลดงลิง ขนาด 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม.

5.โครงการแซมซ่อมถนนลูกรัง สายโคกดงยาง

หมู่ที่ 11 ขนาด 6 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.

6.โครงการแซมซ่อมถนนลูกรัง สายบ้านดอนสวรรค์

หมู่ที่ 14 ขนาด 560 เมตร ยาว 560 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.

 

94,000

 

 

100,000

 

 

 

51,000

 

 

100,000

 

 

81,000

 

 

81,000

 

 

จำนวน 6  โครงการ

 

507,000

 

 

 

 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/คุณภาพชีวิต

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

15,000

 

 

 

จำนวน 1  โครงการ

 

15,000

 

 

 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1.โครงการอบรมแกนนำสุขภาพ

2.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

3.โครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี

4.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

5.โครงการรณรงค์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.โครงการเทศบาลตำบลดงลิงใส่ใจขยะ

7.โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

15,000

15,000

200,000

15,000

15,000

 

15,000

 

 

จำนวน 7 โครงการ

 

 

260,000

 

 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

 

-

 

-

เทศบาลไม่มีงบประมาณในการบริหารงานด้านยุทธศาสตร์แหล่งน้ำเนื่องด้วยต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการบริหารเทศบาลได้ดำเนินการในการของบประมาณจาก อบจ./กรมส่งเสริมกรมการปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว

 

-

 

-

 

-

 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา/การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

 

1.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำกลองกิ่งกองเส็ง

2.โครงการจัดงานขับร้องสรภัญญะบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 14 17

3.โครงการจัดงานขับร้องสรภัญญะบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 16

4.โครงการประเพณีแข่งเรือเล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ 3

5.โครงการประเพณีแข่งเรือเล็ก บ้านแวง หมู่ที่ 6

6.โครงการประเพณีแข่งเรือเล็ก บ้านสีถาน

 หมู่ที่ 4 10 15

7.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านเมย หมู่ที่ 5 11

8.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านสวนโคก

 หมู่ที่ 1 13

9.โครงการประเพณีสงกานต์และวันผู้สูงอายุ

10.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

11.โครงการแข่งขันกีฬาตำบล

12.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู

13.โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง

14.โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล

15โครงการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

16.โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

17.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

18.โครงการฝึกอบรมผู้นำศาสนาพิธีทางศาสนา

19.โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

20.โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

21.โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

15,000

 

20,000

 

20,000

 

20,000

20,000

20,000.

 

20,000

20,000

 

80,000

50,000

 100,000

20,000

20,000

20,000

50,000

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

 

 

จำนวน  21 โครงการ

 

595,000

 

 

 

 

 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

1.โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน

2.โครงการตั้งจุดตรวจและบริการช่วงเทศกาล

3.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

4.โครงการเข้าค่ายเยาวชน

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน

40,000

70,000

25,000

15,000

15,000

 

จำนวน 4  โครงการ

165,000

 

 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

1.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2.โครงการรณรงค์รักษาทรัพย์กรและสิ่งแวดล้อม

3.โครงการเทศบาลดงลิงใส่ใจขยะ

4.โครงการหมู่บ้าต้นแบบรักษาสิ่งแวดล้อม

 

15,000

15,000

15,000

15,000

 

จำนวน 4  โครงการ

60,000

 

 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

 

โครงการ

 

งบประมาณ (บาท)

 

หมายเหตุ

1.โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะ

2.โครงการพัฒนาส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชุนด้านสุขภาพอนามัยและมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่นๆในการบริหารการจัดการ

25,000

 

20,000

 

30,000

 

49,900

 

11,656,100

 

 

จำนวน 4  โครงการ

 

11,781,000

 

 

ยุทธศาสตร

จํานวน โครงการป2560

อยละ โครงการ ทั้งหมด ในแผนฯ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณและที่มา

อยละของ งบประมาณ ดําเนินงาน

7

 แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ที่ไดรับงบประมาณแยกตามประเภทที่มาของงบประมาณ   

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) จําแนกตามงบประมาณ      

8

 การติดตามการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา   เทศบาลเมืองหัวหิน ไดดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560 - 2562) ที่ไดรับ งบประมาณในปพ.ศ.2560 จํานวน 174 โครงการ จํานวนเงิน 417,449,974 บาท มีการเบิกจายและดําเนิน     โครงการแลว จํานวน 32 โครงการ จํานวนเงิน 22,662,833.80  บาท และโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 124 โครงการ จํานวนเงิน 377,857,416 บาท โครงการที่ยกเลิกทั้งหมด 18 โครงการ จํานวนเงิน 14,436,658 บาท 

โครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) และเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2560 ที่มี เปาหมายการดําเนินงานในป 2560 จํานวน 453 โครงการ ผลการพัฒนาตามโครงการของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) รวมทั้งสิ้น 174 โครงการ ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล) - ดําเนินการแลว รอยละ 18.39 ของจํานวนโครงการทั้งหมด - อยูระหวางดําเนินการ รอยละ  71.26 ของจํานวนโครงการทั้งหมด - ยกเลิก รอยละ  10.34 ของจํานวนโครงการทั้งหมด  

ตารางที่ 2 แสดงความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตร

จํานวน โครงการ ที่ไดงบประมาณ

จํานวนโครงการ ดําเนินการแลว อยูระหวาง ดําเนินการ

ยกเลิก

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 1. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ 6 0 0.00 3 50.00 3 50.00 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 16 2 12.50 14 87.50 0 0.00 3. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม     และนันทนาการ 48 13 27.08 29 60.42 6 12.50 4. ยุทธศาสตรพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 27 5 18.52 20 74.07 2 7.41 5. ยุทธศาสตรพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต 22 4 18.18 15 68.18 3 13.64 6. ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารงานและบริการ 55 8 14.55 43 78.18 4 7.27 รวม 174 32 18.39 124 71.26 18 10.34

9

 

การใชจายงบประมาณ   โครงการที่มีการเบิกจายและดําเนินโครงการแลว จํานวน 32 โครงการ จํานวนเงิน 22,662,833.80 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ลําดับ ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ งบประมาณ ตามขอบัญญัติ

การเบิกจาย งบประมาณ

1 ย.พัฒนาระบบ โครงสรางพื้นฐาน

าใชจายในการจัดจราจร      1,500,000.00       1,031,392.00 

2 ย.พัฒนาระบบ โครงสรางพื้นฐาน

วางทอเมนใหมยกเลิกทอเมนเกา ซอยหัวหิน 46 ถ.เพชรเกษม - เขตรถไฟฝงตะวันตก

        112,200.00          112,200.00 

3 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา  

  - คาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูร สถานศึกษา

140,000.00 140,000.00

  - คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 700,000.00 700,000.00   - คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ โรงเรียน 350,000.00 350,000.00 4 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ การแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น      120,000.00       119,960.00  5 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ประชุมสมัมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน      450,000.00       441,110.00  6 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา      1,080,000.00       1,079,675.00  7 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการ ศึกษา ผูปกครอง เพื่อสงเสริมการอาน การ เขียน ใหนักเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองหัวหิน      300,000.00       295,886.00  8 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จัดงานประเพณสีงทายปเกา ตอนรับปใหม      70,000.00       31,860.00  9 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนา           วันมาฆบูชา 30,000.00 23,010.00 10 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี      7,000,000.00       6,895,675.20 

10

 

ลําดับ ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ ตามขอบัญญัติ

การเบิกจาย งบประมาณ

11 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

จัดงานวันเด็กแหงชาติ      500,000.00       494,913.50 

12 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แขงขันกีฬานักเรียน อปท. แหงประเทศไทย 1,500,000.00 1,465,886.00

13 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แขงขันกีฬาประชาชน 1,500,000.00 1,045,386.00

14 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ      900,000.00       582,000.00 

15 ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ประเพณีแขงขันเรือยาว      100,000.00       99,210.00 

16 ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ทองถิ่นหรือพื้นที่

    2,490,000.00     2,490,000.00

17 ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม

สัปดาหรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และยาคมุกําเนดิ สุนัข - แมว

95,000.00 95,000.00

18 ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม

องกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส (กลุมเสยี่ง)

60,000.00 32,340.00

19 ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม

อบรมและศึกษาดูงานแกนนําจติอาสาดาน สาธารณสุข

    1,600,000.00     1,049,922.00

20 ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม

คนหัวหินกินอยูรูคิด บริหารจติ นาํกายผอน คลายวิถีไทย

75,000.00 75,000.00

21 ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต

อบรมสมัมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน

    1,500,000.00     1,468,397.00

22 ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต

อบรมสงเสรมิและสนับสนุนกลุมสตรีอาสา พัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน

800,000.00 799,625.00

23 ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต

าใชจายในการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพตดิ ในสถานศึกษา

52,000.00 40,600.00

24 ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต

กอบรมทบทวนอาสาสมคัรปองกนัภัยฝาย  พลเรือน (อปพร.)

    300,000.00     290,860.00

11

 

ลําดับ ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ ตามขอบัญญัติ

การเบิกจาย งบประมาณ

25 ย.พัฒนาการบริหาร งานและบริการ

าใชจายในการดําเนินงานหรือจัดกิจกรรม ตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ราชการ สวนกลาง และราชการสวนภูมภิาคที่อยูใน อํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถกระทําได

    800,000.00     552,926.10

26 ย.พัฒนาการบริหาร งานและบริการ

จัดทําแผนพัฒนา     150,000.00     92,825.00

27 ย.พัฒนาการบริหาร งานและบริการ

ประชาสมัพันธและจูงใจผูชําระภาษีเทศบาล เมืองหัวหิน

    100,000.00     28,700.00

28 ย.พัฒนาการบริหาร งานและบริการ (จัดซื้อครุภณัฑ) สํานักปลดัเทศบาล

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง

    44,000.00     40,000.00

  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตูตั้งพื้น (ไมมีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 38,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง

    46,000.00     46,000.00

29 ย.พัฒนาการบริหาร งานและบริการ (จัดซื้อครุภณัฑ) กองคลัง

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง

    99,000.00     90,000.00

30 ย.พัฒนาการบริหาร งานและบริการ (จัดซื้อครุภณัฑ) กองการศึกษา

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

    26,000.00     26,000.00

31 ย.พัฒนาการบริหาร งานและบริการ (จัดซื้อครุภณัฑ) กองการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพนื้      จํานวน 2 เครื่อง

    15,800.00     15,000.00

32 ย.พัฒนาการบริหาร งานและบริการ (จัดซื้อครุภณัฑ) กองการประปา

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

    66,000.00     60,000.00

  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

    44,000.00     41,000.00

  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี  แบบ Network  จํานวน 1 เครื่อง

    12,000.00     11,200.00 

12

 

ลําดับ ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ ตามขอบัญญัติ

การเบิกจาย งบประมาณ

  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA        จํานวน 2 เครื่อง

    6,400.00     5,700.00

  เครื่องสูบน้ําดิบ แบบหอยโขง เครอื่งยนต เบนซิน  จํานวน 1 เครื่อง

    15,000.00     12,000.00

  เครื่องดูดเลน ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว    จํานวน 3 เครื่อง

    360,000.00     345,075.00

  เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง  จํานวน 5 เครื่อง     47,500.00     46,500.00                             

13

 โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ทั้งหมด   124    โครงการ  จํานวนเงิน  377,857,416 บาท แยกตามยุทธศาสตร  ดังนี้  ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ  1 โครงการกอสรางปายบอกชื่อชุมชน 31,000 บาท 2 โครงการกอสรางปายบอกพื้นที่สาธารณะประโยชน และทางสาธารณะประโยชนภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 339,000 บาท 3 โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนและบริเวณริมถนนเลียบคลอง ชลประทาน ตั้งแตแพไม- บอฝาย 1,400,000 บาท ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมตอจาก ไรนายชิน ศิลปซอยหัวหิน 105 358,000 บาท 2 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรชุมชนอางน้ํา 2,125,000 บาท 3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมทอระบายน้ําตะเกียบ 5 3,090,000 บาท 4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกิคอนกรีต ซอยหัวหิน 103 (เขาสถานีรถไฟ เขาเตา) 2,193,000 บาท 5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมทอระบายน้ําซอยหนาวัดเขานอย 3,191,000 บาท 6 โครงการอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟา 4,000,000 บาท 7 โครงการคาบาํรุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสรางของสํานักการชาง 20,000 บาท 8 โครงการปูผิวแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม พรอมขยายผิวจราจรถนน ตะเกียบหัวดอนชวงหนาวัดเขาลั่นทม ถึง ถนนติดสวนสน 5,900,000 บาท 9 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองชลประทาน 28,177,000 บาท 10 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองหัวหิน ระยะที่ 1 18,252,000 บาท 11 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบจายสารเรงตกตะกอนโรงผลิตน้ําดําเนินเกษม 300,000 บาท 12 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบจายสารคลอรนีแกส โรงผลิตน้ําไรนุนโรงหนา 300,000 บาท 13 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบจายสารเรงตกตะกอนโรงผลิตน้ําหัวนา 300,000 บาท 14 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบจายสารเรงตกตะกอน โรงผลิตน้ําเขาแลง 300,000 บาท ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   - อาหารกลางวัน 16,508,000 บาท - คาไฟฟา 2,220,000 บาท - คาน้ําประปา 438,000 บาท - คาโทรศัพท29,400 บาท - คาบําบัดน้ําเสีย 199,800 บาท - คาใชจายอินเตอรเน็ต 117,600 บาท - คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,864,650 บาท - คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จดัทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 110,000 บาท 14

 

- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา ทองถิ่น (SBMLD)

3,750,000 บาท

- คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 350,000 บาท - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 9,070,000 บาท - คาหนังสือเรียน 2,384,500 บาท - คาอุปกรณการเรียน 1,504,000 บาท - คาเครื่องแบบนักเรียน 1,581,000 บาท - คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 2,290,000 บาท - คาใชจายในการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 405,000 บาท 2 โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นสังกัด องคกรปกครองสวนทองถนิ่ 3,000,000 บาท 3 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน (คายพุทธบุตร) 300,000 บาท 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝกอาชีพหัตถกรรมทอผา 50,000 บาท 5 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน 4,200,000 บาท 6 โครงการจางเหมาบริการปองกันกําจัดปลวกและแมลง 155,000 บาท 7 โครงการจางเหมาเวรยามรักษาการณประจําโรงเรียน 1,265,712 บาท 8 โครงการคาเบี้ยประกันภัยรถยนต ของกองการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 70,000 บาท 9 โครงการประกันคุณภาพภายใน (ศูนยฯ สมอโพรง) 20,000 บาท 10 โครงการพัฒนางานวิชาการ (ศูนยฯ สมอโพรง) 10,000 บาท 11 โครงการประกันคุณภาพภายใน (ศูนยฯ ตะเกียบ) 40,000 บาท 12 โครงการพัฒนางานวิชาการ (ศูนยฯ ตะเกียบ) 40,000 บาท 13 โครงการคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 28,000 บาท 14 โครงการคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ 700,000 บาท 15 โครงการกอสรางกําแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ1,000,000 บาท 16 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) 7,984,658 บาท 17 โครงการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน  130,000 บาท 18 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 150,000 บาท 19 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต500,000 บาท 20 โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา 500,000 บาท 21 โครงการจัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา 30,000 บาท 22 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 500,000 บาท 23 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลหลังเกา เพื่อเปนศูนยวัฒนธรรมและ พิพิธภัณฑเมืองหัวหิน 30,000,000 บาท 24 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ 100,000 บาท 25 โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน 200,000 บาท 26 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในเขตอําเภอหัวหิน 200,000 บาท 27 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนอนุบาล 150,000 บาท 28 โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยเยาวชน 50,000 บาท 29 โครงการจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ 525,000 บาท

15

 ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม  1 โครงการกําจัดพาหะนําโรคในตลาดสดเทศบาลเมืองหัวหิน 200,000 บาท 2 โครงการทําหมันสุนัข - แมว 50,000 บาท 3 โครงการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 100,000 บาท 4 โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 500,000 บาท 5 โครงการศึกษาการควบคุมประชากรลิงแสมในเขตเทศบาล 250,000 บาท 6 โครงการพื้นที่เปาหมายปลอดโรคพิษสุนัขบาและสุนัขจรจัด 100,000 บาท 7 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อปท. โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน 600,000 บาท 8 โครงการอุดหนุนมูลนิธิศูนยรักษสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ3,000,000 บาท 9 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหมทดแทน 100,000 บาท 10 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 150,000 บาท 11 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 50,000 บาท 12 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําจิตอาสาดานสาธารณสุข 100,000 บาท 13 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและความฉลาดทางอารมณในครอบครัว 50,000 บาท 14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรม อสม. สูอสม. เชี่ยวชาญ 100,000 บาท 15 โครงการจางเหมาทําความสะอาดทอระบายน้ําภายในพื้นที่เขตเทศบาล 500,000 บาท 16 โครงการจางเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 65,000,000 บาท 17 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 24,334,200 บาท 18 โครงการปรับปรุง ฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย  2,000,000 บาท 19 โครงการศึกษาความเหมาะสมสาํรวจ และออกแบบรายละเอยีดการจัดการน้ําเสียรวม ชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน 5,000,000 บาท 20 โครงการสํารวจแหลงกําเนิดมลพิษพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน 500,000 บาท ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมขน และคุณภาพชีวิต  1 โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล 500,000 บาท 2 โครงการอบรมสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 200,000 บาท 3 โครงการอบรมใหความรูกับคณะกรรมการชุมชนและคณะทํางานตางๆ 50,000 บาท 4 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพช.) 50,000 บาท 5 โครงการจัดกิจกรรมใหเกิดพื้นที่สรางสรรคแกเด็กและเยาวชน 300,000 บาท 6 สนับสนุนกองทุนสงเสริมสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 50,000 บาท 7 โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 2,000,000 บาท 8 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส480,000 บาท 9 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  47,058,000 บาท 10 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 9,600,000 บาท 11 โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดและการกระทํารุนแรงในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E)  150,000 บาท 12 โครงการอบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน  200,000 บาท 13 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  100,000 บาท 16

 

14 โครงการ 7 วันอันตราย 50,000 บาท 15 โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยประจําป  100,000 บาท ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาการบริหารงานและบริการ  1 โครงการอบรมลูกเสือชาวบาน  160,000 บาท 2 โครงการประชาสัมพันธรณรงคสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนา ทองถิ่นและสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน  100,000 บาท 3 โครงการปรับปรุงเว็บไซดของเทศบาลเมืองหัวหิน  100,000 บาท 4 โครงการดูแลเว็บไซดของเทศบาลเมืองหัวหิน  50,000 บาท 5 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองหัวหิน  100,000 บาท 6 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขางสารทางสื่อตางๆ  5,000,000 บาท 7 โครงการปรับปรุงระบบและขอมูลศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)  3,900,000 บาท 8 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายเทศบาลเมืองหัวหิน  200,000 บาท 9 โครงการหัวหินเมืองอินเตอรเน็ตไรสาย เพื่อการศึกษาและการทองเที่ยว  1,800,000 บาท 10 โครงการคาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางของกองวิชาการ และแผนงาน  200,000 บาท 11 โครงการสรางเครือขายประชาสัมพันธในชุมชน 100,000 บาท 12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  45,000 บาท 13 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีทองถิ่นเทศบาลเมืองหัวหิน  200,000 บาท 14 โครงการคาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ของสํานัก ปลัดเทศบาล  500,000 บาท 15 โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด หองน้ําภายในสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร และสวนหลวงราชินี (19) ไร  450,000 บาท 16 โครงการคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม  3,500,000 บาท 17 โครงการคาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางของกอง การศึกษา  30,000 บาท 18 โครงการปรับปรุงศูนยบริการสาธารณสุขแนบเคหาสน  145,000 บาท 19 โครงการคาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางของกอง การแพทย10,000 บาท 20 โครงการปรับปรุงอาคารสูบน้ําแรงต่ํา และยายอุปกรณสูบน้ําโรงผลิตน้ําหัวนา  600,000 บาท 21 โครงการคาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองชาง สุขาภิบาล  5,000 บาท 22 โครงการจางเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจําสวนหลวงราชินี (19) ไร360,000 บาท 23 โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารใหมและอาคารเกา ของสํานักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 700,000 บาท 24 โครงการจางเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจําสํานักงานเทศบาลเมือง หัวหิน 196,316 บาท 25 โครงการจางเหมาบริการปองกันกําจัดปลวกและแมลง 155,000 บาท

17

 

26 โครงการคาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ของกองการ ประปา 

5,000,000 บาท

27 จัดซื้อครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล     - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง  80,000 บาท 28 โครงการคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญของสํานักปลัด เทศบาล  565,000 บาท 29 จัดซื้อครุภัณฑสํานักการชาง     - รถเทเลอรหัวลาก เครื่องยนตไมนอยกวา 300 แรงมา จํานวน 1 คัน 5,500,000 บาท  - รถขุดดิน ขนาด 150 แรงมา บุงกี๋ขุดลึกไมนอยกวา 15 ม. จํานวน 1 คัน 7,000,000 บาท 30 โครงการคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญของสํานักการชาง  40,000 บาท 31 จัดซื้อครุภัณฑกองคลัง     - ตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 35 ตู 175,000 บาท  - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 44,000 บาท - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง 6,600 บาท  - เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  จํานวน 3 เครื่อง 9,600 บาท  - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 16,000 บาท  - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 2 เครื่อง 8,600 บาท 32 จัดซื้อครุภัณฑกองวิชาการและแผนงาน    - เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว 10,000 บาท  - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 44,000 บาท  - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network  จํานวน 2 เครื่อง 24,000 บาท  - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ  จํานวน 1 เครื่อง 16,000 บาท  - เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 6,400 บาท 33 โครงการคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑ ขนาดใหญของกองวิชาการ และแผนงาน  50,000 บาท 34 จัดซื้อครุภัณฑกองการศึกษา     - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง 66,000 บาท  - เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง 9,600 บาท  - เครื่องพิมพ