ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

 

 

                บันทึกข้อความ

แบบประเมินความพึงพอใจสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

 ของเทศบาลตำบลดงลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 บันทึกข้อความ แบบประเมินความพึ่งพอใจ06082564.pdf

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

รายงานรายไตรมาส 330062564.pdf

บันทึกรายงานรายไตรมาส 301072564.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

เรื่อง การเพิ่มช่องทางการชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆของเทศบาลตำบลดงลิง

การเพิ่มช่องทางการชำระภาษี11052564.pdf

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564

เทษบาลตำบลดงลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3

 

ประกาศการชำระภาษี ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและป้าย

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

รายงานไตรมาส ปี 2563

รายงานรายไตรมาส 109112563.pdf

 

รายงานรายไตรมาส 209112563.pdf

 

รายงานรายไตรมาส 309112563.pdf

 

รายงานรายไตรมาส 409112563.pdf

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

แบบ สขร_1 ปีงบประมาณ 63.pdf

 

 

 

ประกาศ (ita)27112561.pdf

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง(ita).pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........