ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เทศบาลตำบลดงลิงกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษ๊ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดงลิงต่อต้านยาเสพติด
ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน แก้ไขลบ “ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ face
ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน แก้ไขลบ “ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ face
“ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน แก้ไขลบ “ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ face
“ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน แก้ไขลบ “ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ face
“ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน แก้ไขลบ “ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ face
“ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน แก้ไขลบ “ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ face
“ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน แก้ไขลบ “ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ face
“ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน แก้ไขลบ “ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ faceb
“ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน แก้ไขลบ “ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ faceb “ปรองดองเป แ
“ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน แก้ไขลบ “ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ faceb “ปรองดองเป
“ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน แก้ไขลบ “ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ faceb
“ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน
“ปรองดองเป็นของประชาชน” แก้ไขลบ ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน
“ปรองดองเป็นของประชาชน”
ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน https://www.youtube.com/watch?v=rF59phg4yvU แก้ไข ลบ icon ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประ
ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน” https://www.facebook.com/prongdongTH/ คลิป ปรองดอง ดาว ขำมิน https://www.youtube.com/watch?v=rF59phg4yvU
ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน”
ขอเชิญชวนทุกคนกด Like & Share เพจ facebook “ปรองดองเป็นของประชาชน”
ภาพกิจกรรม รณรงค์ประชามติ
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้นำทางศาสนาพิธีทางศาสนา ประจำปี2559
ภาพกิจกรรม โครงการป้องกันยาเสพติด
ภาพกิจกรรม พิธีมอบโฉนดที่ดินเขตจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ภาพกิจกรรม โครงกาเทศบาลตำบลดงลิงใส่ใจขยะ
กิจกรรม พิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดงลิง
ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี
ภาพกิจกรรมงาน วันวิสาขบูชา 2559
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมยาเสพติด รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ทอผ้าอังกอร์ตำบลดงลิง
ภาพกิจกรรม วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ภาพกิจะกรรมพิธีประกาศวาระตำบลดงลิง
ภาพกิจกรรม 5 ส เทศบาลตำบลดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ภาพกิจกรรม เปิดศูนย์พัฒน์เด็กเล็ก วัดบ้านโคกศรี ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรมคณะกรรมการประเมินผลประเมินผลงานกำนันเพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2559
ภาพกิจกรมโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2559 article
กิจกรรมแข็งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่ครั้งที่17
กีฬาเยาวชน ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 12
กีฬาเยาวชน ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 12
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ภาพกิจกรรมงานกีฬาภายในครั้งที่5 วันที่ 9 ตุลาคม 2558
ภาพกิจกรรมวันใสยุคใหม่ห่างไกลเหล้าบุหรี่และการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่21/9/2558
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558
กิจะกรรมพิธีมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้อยากไร้ เฉลิมพระเกียยรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ภาพกิจกรรม ต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่3
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรประจำปี2558
ทีมประเมินผลเชิงยุทศาสตร์ รอบ ที่ 2
กิจกรรมพัฒนาเทศบาตำบลดงลิง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงลิง สมัยประชุมสามัญ
คณะกรรมการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดงลิง
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
กิจกรรม วัน แม่ 12 สิงหาคม
ร่างระเบียบกองทุนสวัสดิการ อปพร.กาฬสินธุ์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ อปพร.จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลดงลิงขอเชิญร่วมกิจกรรม"ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ "Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-801004........มือถือ ........ อีเมล : .....wittaya10193@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........