ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ_ศ_256529042565.pdf

การจัดทำแผนการใช้เงินไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดทำแผนการใช้เงินรวมไตรมาส 11052564.pdf

 

 

แผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีงบประมาณ2563

 

แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )

 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

 

เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ที่ 3 ปีงบฯ2562.pdf

 

เสนอแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบฯ 62.pdf

 

เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ที่ 2 ปีงบฯ 62.pdf

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ที่ 2 ปีงบฯ 62.pdf

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่ 1 ปีงบฯ 62.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........