ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลดงลิง

 
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลดงลิง
ดงลิงเกมส์ 62 กองการศึกษา
งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลดงลิง 2563
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวขน
โครงการอบรมผู้นำทางศาสนพิธีทางศาสนา
งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลดงลิง 2562 article
เทศบาลตำบลดงลิงเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........