ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

โครงสร้าง หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายอนันต์  ธรรมเกษร

ปลัดเทศบาล

081-3805380

 

นาง อรนุช  วงษาเวียง 

                                                                                                                                           รองปลัดเทศบาล

                                                                                                                                           0893918458

                                                           

             นายเจริญ      ประกอบเลิศ                           น.ส. จุฬาลักษณ์  โทบุราณ                  นางสาวประกรจิตต์   ศรีริเลี้ยง              นาย อัศวิน  ธารชัย                               นายเจริญ      ประกอบเลิศ                       

                                   หัวหน้าสำนักปลัด                                  ผู้อำนวยการกองคลัง             ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม    ผู้อำนวยการกองช่าง                         รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข   

                                            0917793556                                             081-8730205                                                  081-0481861                                        081-0481861                                        0917793556                                                                                                                                                   

                                 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........