ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารงบประมาณ

 

01 ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโคร.pdf

01ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้.pdf

แบบ สขร1 ปี 64(1).pdf

แบบ สขร_1 ปี 65.pdf

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

     ผด_1 ปี65.pdf

ประกาศรายไตรมาส 1 ___.pdf

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

50ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล_ม_306092564.pdf

51ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล_ม_1606092564 __.pdf

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า (โคกล่าม)

 

 

ประกาศแผนจัดซื้อจ้ดจ้างเพิ่มเติมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 25655

 

 

 

 

 

 

  

ประกาศแผนจัดซื้อจ้ดจ้างเพิ่มเติมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2564

10แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564(เพิ่มเต.pdf

 

รายงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13052564.pdf

 

รายงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น213052564.pdf

 

รายงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นa-13052564.pdf

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

เรื่อง  เผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง12052564.pdf

 

แผ่นจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลดงลิง

ผด_1-6 ปี 64.pdf

 

 ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

เผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256405042564.pdf

 

 ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านสีถาน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอนหวาย หมู่ที่17 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 


 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านสีถาน หมู่ที่10 ถึงบ้านดอนหวาย หมู่ 17 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลดงลิง

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารงบประมาณ ******

 

 **  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ **

 

**********************************   ๒๕๖๒  ********************************

******* ประกาศไตรมาส ปี ๒๕๖๒ *******

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1                                        ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2                                         ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3                                              ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4

 

****** ประกาศการกำหนดราคากลาง ๒๕๖๒ *******

 

 

                                                     คำสั่ง เทศบาลตำบลดงลิง ที่ ๗๐/๒๕๖๒ เรื่อง จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒                                                คำสั่ง เทศบาลตำบลดงลิง ที่ ๗๐/๒๕๖๒ เรื่อง จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

 

 

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผ้วจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (์Nr-Preblend)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

 

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาางโครงการจ้างเหมาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นดินทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr - vPreblend).pdf

รายงานการจัดทำแผนพัสดุ ประจำปี 2562.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ผด_1-6ปีงบประมาณ62.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้างปีงบฯ62 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ.pdf 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการซ่อมแซม สถานีสูบน้ำ หมู่ ๒,๓,๔25122561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ หมู่ที่ ๒,๓,๔.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 4 หมู่ 2 หมู่ 3.pdf 

 

*******************************   ๒๕๖๑   ********************************

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ 6 เดือนแรกประจำปี 2563

ประกาศการจ้างเหมาการก่อสร้างถนน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผด_1-6 ปี 63.pdf

 

 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ2562.jpg

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........