ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


สำนักปลัด

 

 

 

ทำเนียบสำนักปลัด

นายอนันต์  ธรรมเกษร

ปลัดเทศบาล

 

 

นายเจริญ  ประกอบเลิศ

   หัวหน้าสำนักปลัด 

 

                                              

                               

                       

                                                                                                                 

                                            

ว่าที่ร้อยตรี นิสิต  อินทศร                    นายไพบูลย์  นาถมทอง                         นางอริยา  นาสมพืช

จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย                    นิติกรชำนาญการ                        นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  

                                                         

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........