ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


สำนักปลัด

 

 

 

ทำเนียบสำนักปลัด

นายอนันต์  ธรรมเกษร

ปลัดเทศบาล

 

นายฉันท์  ศรีวังสุ

 รองปลัดเทศบาล 

 

นายเจริญ  ประกอบเลิศ

   หัวหน้าสำนักปลัด 

 

                                              

                               

                       

                                                                                                                 

                                            

ว่าที่ร้อยตรี นิสิต  อินทศร                    นายไพบูลย์  นาถมทอง                         นางอริยา  นาสมพืช

จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย                    นิติกรชำนาญการ                        นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  

                                                         

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........