ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กองคลัง

 

 

กองคลัง

 

    

น.ส จุฬาลักษณ์  โทบุราณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-8730205

                       

น.ส ธัญญพัทธ์ วรรณวัฒนาวิชญ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานครัง

087-2389972

                                                                                             

               นางภัคครินทร์ จำญาติ                               นางอัญชลี  นาคเงิน                   นางไพรจิตร  ทองศิริ                  น.ส ประภัสสร  สุขใจ               

            นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงา

                                                   086-3301053                                                                    061-0326776                                                                                                                         080-1686870

 

                                                                                                                               

                                                นางสาวเครือวัลย์ อุดมรัตน์                                            นางสาวณภสร  เห็มนุช                                              นางสาวรัญจวน  เห็มชูยิ่ง

                               ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                            พนักงานจ้างทั่วไป                                             ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                            นายบันลือ  ยุบลพริ้ง

                                                                                                                                                                                                                              พนักงานจ้างทั่วไป

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                           นายสุริยันต์  คงฉลาด

                                                                                                                                                                                                                             พนักงานจ้างทั่่วไป

 

                                                                                                                                                                                                                           นางเตรียมจิตร์  สุขบรม

                                                                                                                                                                                                                               พนักงานจ้างทั่่วไป

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

          

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........