ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กองคลัง

 

 

กองคลัง

 

    

น.ส จุฬาลักษณ์  โทบุราณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

                       

นางภัคครินทร์  จำญาติ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

น.ส ธัญญพัทธ์ วรรณวัฒนาวิชญ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 

 

นางสาวอัญชลี  นาวเงิน

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

น.ส ประภัสสร  สุขใจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวรัญจวน  เห็มชูยิ่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

นางสาวอัมรา  โมฆรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นางสาวเครือวัลย์ อุดมรัตน์

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

นางสาวณภสร  เห็มนุช

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

นางเตรียมจิตร์  สุขบรม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายบันลือ  ยุบลพริ้ง

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายสุริยันต์  คงฉลาด

พนักงานจ้างทั่่วไป

 

 

 

 

 

 

                                                     

          

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........