ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กองคลัง

 

 

กองคลัง

 

    

นางเกษรา  ปาปะโม

ผู้อำนวยการกองคลัง

                        

นางปลิดา  ทวีสิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 

นางภัคครินทร์  จำญาติ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

นางธัญดา ประทุมชัย

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 

 

นางสาวอัญชลี  เห็มวิพัฒน์

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นายสิทธิผล  ผ่านสำแดง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวรัญจวน  เห็มชูยิ่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

นางสาวอัมรา  โมฆรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นางสาวเครือวัลย์ อุดมรัตน์

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

นางสาวณภสร  เห็มนุช

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

นางเตรียมจิตร์  สุขบรม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายบันลือ  ยุบลพริ้ง

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายสุริยันต์  คงฉลาด

พนักงานจ้างทั่่วไป

 

 

 

 

 

นางสาวมุกดา  จันทกอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                                     

          

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........