ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กองคลัง

 

 

กองคลัง

 

    

น.ส จุฬาลักษณ์  โทบุราณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-8730205

                       

น.ส ธัญญพัทธ์ วรรณวัฒนาวิชญ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานครัง

087-2389972

 

                                                                                                        

             นาง ภัคครินทร์ จำญาติ                                       นางอัญชลี  นาคเงิน                                              น.ส ประภัสสร  สุขใจ               

            นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                            นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

086-3301053                                                                          061-0326776                                                                                080-1686870

 

 

นางสาวรัญจวน  เห็มชูยิ่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

นางสาวอัมรา  โมฆรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นางสาวเครือวัลย์ อุดมรัตน์

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

นางสาวณภสร  เห็มนุช

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

นางเตรียมจิตร์  สุขบรม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายบันลือ  ยุบลพริ้ง

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายสุริยันต์  คงฉลาด

พนักงานจ้างทั่่วไป

 

 

 

 

 

 

                                                     

          

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........