ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กองช่าง

 

 

กองช่าง

 


 

 นาย อัศวิน  ธารชัย

 ผู้อำนวยการกองช่าง 

                            093-4342845                             


 

 

นาย สันติ  ภูตช์มโชติ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

098-6018159

 

  

พ.จ.อ.สุนัน  เห็มวิพัฒน์

นายช่างไฟฟ้า

 

 

นายประพล  เลิศฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

098-1965299

 

  

            
                                                                                                  

                                    นายมงคล   หัดระวี            นายนิรุจน์   ทองศิริ                                 นายกฤษณะ   หันชัยศรี  

                                  พนักงานจ้างทั่วไป             พนักงานจ้างทั่วไป                                    พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                               

                                                                                                             

                                                          นายธีระวุฒิ   โพธิสวัสดิ์              นางสาวนุชรินทร์   คงเท           นางสาวมยุรี   จิตราช

                                                             พนักงานจ้างเหมาบริการ              พนักงานจ้างเหมาบริการ           พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                                                                

          

       

 

 

 

   Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........