ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กองช่าง

 

 

กองช่าง

 


 

 นายฉันท์   ศรีวังสุ

                      รองปลัดเทศบาลตำบลดงลิง รักษาราชการแทน                    

  ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

นายเฉลิมชนม์    อัมพรัตน์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

  

พ.จ.อ.สุนัน  เห็มวิพัฒน์

นายช่างไฟฟ้า

 

 

นายประพล  เลิศฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

  

            
                                                                                                  

                                    นายมงคล   หัดระวี            นายนิรุจน์   ทองศิริ                 นายวัฒนา  บัวอาจ                นายกฤษณะ   หันชัยศรี  

                                  พนักงานจ้างทั่วไป             พนักงานจ้างทั่วไป                    พนักงานจ้างทั่วไป                 พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                               

                                                                                                             

                                                          นายธีระวุฒิ   โพธิสวัสดิ์              นางสาวนุชรินทร์   คงเท           นางสาวมยุรี   จิตราช

                                                             พนักงานจ้างเหมาบริการ              พนักงานจ้างเหมาบริการ           พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                                                                

          

       

 

 

 

   Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........