ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กองช่าง

 

 

กองช่าง

 


 
 
 
 


                   
นายสุกิจ   จำเริญสรรพ์                    

ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

พ.จ.อ.สุนัน  เห็มวิพัฒน์

นายช่างไฟฟ้า

 

นายเฉลิมชนม์  อัมพรัตน์

นายช่างโยธา

 

นายประพล  เลิศฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

 

นายณรินทร์  ชูศรีนาค

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายมงคล  หัดระวี

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายนิรุจน์  ทองศิริ

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายสมจิตร  เปลี่ยนทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

                                                        

                       

 

นายวัฒนา  บัวอาจ

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

นางสาวนุชรินทร์  คงเท

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

นางสาวมยุรี  จิตราช

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริพร  จำเริญสรรพ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

นายธีระวุฒิ  โพธิสวัสดิ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

นายกฤษณะ  หันชัยศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

          

       

 

นายกิติพงษ์  เห็มศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

   Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-801004........มือถือ ........ อีเมล : .....wittaya10193@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........