ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กองสาธารณสุข

                                                         

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

                    

                                                                                                                                            นาย เจริญ  ประกอบเลิศ                                                                                                                                                       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

091-7793556 

                                           

                                    

  

นางสาวพรทิพย์ จรพิศ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

062-6678541

                                   

นายฤทธิรงค์  จันทะโยธา

  เจ้าพนักงานสาธาณสุข ชำนาญงาน

 083-7103627

                                                                               

                    นางสาวสุภาพร    ศรีวิเศษ                                    นางสาวนงนุช    ยอดรัก                       นางสาวประเสริฐศรี  เวียงสงค์       

                           ผู้ช่วยธุรการ                                                         ผู้ช่วยธุรการ                                             ผู้ช่วยธุรการ

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........