ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กองสาธารณสุข

                                              กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                

                                                                                     นายธวัชชัย  ภาระโท

                      หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                   

                                                                                

                               นางสาวพรทิพย์ จรพิศ

                                  เจ้าพนักงานธุรการ

                                                                                                      

                                                                                 นายฤทธิรงค์  จันทะโยธา

                                เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

                                                               

      นางสาวสุภาพร    ศรีวิเศษ                                    นางสาวนงนุช    ยอดรัก                       นางสาวประเสริฐศรี  เวียงสงค์       

             ผู้ช่วยธุรการ                                                         ผู้ช่วยธุรการ                                             ผู้ช่วยธุรการ

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-840971-2........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........