ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กองการศึกษา

                  ทำเนียบบุคลากร

                                                                            

                              นายพีระ   ศรีโยธี

                     ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอาทิตย์   นาคเงิน         นายศราวุฒิ   หมั่นตรวจ       นางสาวนิภาพร   ระดารุตน์         สิบเอกวิทยา  อินทวรรณ์                    

    นักสันทนาการ                      นักวิชาการศึกษา                 นักจัดการงานทั่่วไป                 เจ้าพนักงานธุรการ

                

นางสาวประวิตรา   บัวคำภู     นายนราวิชญ์   สิงห์จารย์       นางสาวสรันยา   บุญวิเศษ        นายพรพจน์   นาคเงิน

  ผู้ช่วยนักสันทนาการ                ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา              พนักงานจ้างทั่วไป                พนักงานจ้างทั่วไป

   

นางสาวน้อมจิตร   อรัญเวศ    นายอภิชาติ   นามสง่า       นางวสาวปรียาภรณ์   จอมทรักษ์

       พนักงานจ้างทั่วไป             พนักงานจ้างทั่วไป                 พนักงานจ้างทั่วไป

                                                

                                                                                 

 

                               Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-840971-2........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........