ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กองการศึกษา

             ทำเนียบบุคลากร

                                                                         

                                   

                                     นางสาวประกรจิตต์   ศรีริเลี้ยง

                               ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                    081-0481861

                     

                                    นายอาทิตย์   นาคเงิน

                                                                                                                                       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

                                              087-0274565

                                                                       

                                        นางสาว อภิวรรณ ราชมนเทียร   นางสาวนิภาพร   ระดารุตน์      สิบเอกวิทยา  อินทวรรณ์                    

              นักวิชาการศึกษา                    นักจัดการงานทั่่วไป                     เจ้าพนักงานธุรการ

                                                                                   ?             

              นางสาวประวิตรา   บัวคำภู       นายนราวิชญ์   สิงห์จารย์        นางสาวสรันยา   บุญวิเศษ         นายปัญญา อุดมพัฒน์

                                                                ผู้ช่วยนักสันทนาการ               ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา               พนักงานจ้างทั่วไป                พนักงานจ้างทั่วไป

                             

     นางสาวน้อมจิตร   อรัญเวศ        นายอภิชาติ   นามสง่า         นางวสาวปรียาภรณ์   จอมทรักษ์

                                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป               พนักงานจ้างทั่วไป               พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

                                                

                                                                                 

 

                               Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........