ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กองการศึกษา

             ทำเนียบบุคลากร

                                                                         

                                   

                                     นางสาวประกรจิตต์   ศรีริเลี้ยง

                               ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                     

                                    นายอาทิตย์   นาคเงิน

                                                                                                                                       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

                                                                         

                                                               นายศราวุธ   หมั่นตรวจ            นางสาวนิภาพร   ระดารุตน์            สิบเอกวิทยา  อินทวรรณ์                    

                             นักวิชาการศึกษา                    นักจัดการงานทั่่วไป                     เจ้าพนักงานธุรการ

                                                                                                

              นางสาวประวิตรา   บัวคำภู       นายนราวิชญ์   สิงห์จารย์        นางสาวสรันยา   บุญวิเศษ         นายพรพจน์   นาคเงิน

                                                                ผู้ช่วยนักสันทนาการ               ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา               พนักงานจ้างทั่วไป                พนักงานจ้างทั่วไป

                             

     นางสาวน้อมจิตร   อรัญเวศ        นายอภิชาติ   นามสง่า         นางวสาวปรียาภรณ์   จอมทรักษ์

                                                                                         พนักงานจ้างทั่วไป               พนักงานจ้างทั่วไป               พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

                                                

                                                                                 

 

                               Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........