ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กองการศึกษา

                  ทำเนียบบุคลากร

             

                               นายพีระ   ศรีโยธี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอาทิตย์   นาคเงิน         นายศราวุฒิ   หมั่นตรวจ       นางสาวนิภาพร   ระดารุตน์         สิบเอกวิทยา  อินทวรรณ์                    

      สันทนาการ                      นักวิชาการศึกษา               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป            เจ้าพนักงานธุรการ

                

นางสาวประวิตรา   บัวคำภู     นายนราวิชญ์   สิงห์จารย์       นางสาวสรันยา   บุญวิเศษ        นายพรพจน์   นาคเงิน

  ผู้ช่วยสันทนาการ                ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                 พนักงานจ้างทั่วไป                พนักงานจ้างทั่วไป

   

นายสุรัตน์   อรัญยงค์             นางสาวน้อมจิตร   อรัญเวศ    นายอภิชาติ   นามสง่า      นางวสาวปภาวดี   จอมทรักษ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ                พนักงานจ้างทั่วไป             พนักงานจ้างทั่วไป                  พนักงานจ้างทั่วไป

                                                

                                                                                 

 

                               Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-801004........มือถือ ........ อีเมล : .....wittaya10193@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........