ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

 

 

              ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบตามแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ พบว่าบริเวณชัยภูมิที่มีผู้คนเลือกเป็นแล่งที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากิน คือบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่อำนวยต่การดำรงชีวิต  การทำมาหากิน การคมนาคม ซึ่งเดิมใช้แม่น้ำตามธรรมชาติ เป็นเส้นทางคมนาคม

 

           ตำบลดงลิง ตั้งเมื่อประมาณปี 2456 สมัยราชการที่ 6 ซึ่งในสมัยนั้นอำเภอกมลาไสยมี 4 ตำบล คือ กมลาไสย หนองแปน โพนงาม และตำบลดงลิง โดยมีท่านหลวงชารี สิงห์เจือ เป็นกำนันคนแรก ท่านอยู่ที่บ้านดงลิง จึงตั้งชื้อตำบล ว่าตำบลดงลิง ในยุคแรกมีทั้งหมด 21 หมูบ้าน คือบ้านดงลิง บ้านโจด บ้านหนองบัว บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮง บ้านกุดอ้อ บ้านท่ากลาง บ้านท่าเพลิง บ้านเหมือดแอ่ บ้านหนองมะเกลือ บ้านเก่าน้อย บ้านโนนรัง บ้านเมย บ้านสวนโคก บ้านโคกล่าม บ้านโคกศรี บ้านสีถาน บ้านโนนเมือง บ้านดอนหวาย บ้านแวง

           ในสมัยท่านกำนันเสงี่ยม อรรถเสลา บ้านกุดค้อ ได้ย้ายไปอยู่เขตฝั่งจังหวัดร้อยเอ็ด จึงตั้งบ้านโนนเมืองหมูที่ 8 ขึ้นแทน ในสมัยท่านกำนันบุญ ชำนาญการ ทางราชการได้ตั้งตำบลธัญญาขึ้น ตำบลดงลิงจึงเหลือเพียง 13 หมู่บ้าน คือ บ้านเมย บ้านสวนโคก บ้านโคกล่าม บ้านโคกศรี บ้านสีถาน บ้านโนนเมือง บ้านดอนหวาย บ้านแวง  บ้านท่ากลาง บ้านท่าเพลิง บ้านเหมือดแอ่ บ้านหนองมะเกลือ บ้านเก่าน้อย และบ้านโนนรัง ในสมัยท่านกำนันพิทักษ์ กมลเลิศ ทางอำเภอได้ตั้งตำบลเจ้าท่าขึ้น ตำบลดงลิงจึงเหลือเพียง 8 บ้าน 17 หมูบ้านในปัจจุบัน

      

1.บ้านสวนโคก  หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 13          5.บ้านเมย   หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 11                        

2.บ้านโคกล่าม  หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 16          6.บ้านแวง   หมู่ที่ 6   

3.บ้านโคกศรี   หมู่ที่ 3                     7.บ้านโนนเมือง  หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 12

4.บ้านสีถาน  หมู่ที่ 4,หมูที่ 10,หมูที่ 15   8.บ้านดอนหวาย หมูที่ 9,หมูที่ื 14,หมู่ที่ 17

 

 

 

                       ทำเนียบกำนัน

1. กำนันหลวงชารี   สิงห์เจือ

2. กำนันกลึง   บำรุงเมือง

3. กำนันคาร   ศิริภักดิ์

4. กำนันสาย   ฉัตรวิมล

5. กำนันเสงี่ยม   อรรถเสลา

6. กำนันบุญ   ชำนาญการ

7. กำนันเหล่า   อินเหล่าใหญ่

8. กำนันพิทักษ์   กมลเลิศ        รางวัลกำนันยอดเยี่ยมแหนบทองคำ

9. กำนันสำราญ   เห็มวิพัฒน์

10. กำนันสัมพันธ์   พลแถลง

11. กำนันบุญทัน   อรัญสาร

12. กำนันสมพร   อรัญเสริฐ

13. กำนันสมัย   ศรีธาตุ

 

 

 

 

                  Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........