ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

 

แผนผังบุคลากรฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

พันจ่าเอกกิติพงษ์   ผ่านสำแดง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                                                                                                         

นายวิทูลย์   บุตอัง                                นางสาวอภิวรรณ   กองณรงค์                  นายโกวิทย์   เห็มศรี

หัวหน้าชุด A                                                   ผช.ธุรการ                                       หัวหน้าชุด B

                                                                               

นายบุญธรรม  แสนเมืองชิน                        นางสาวประภาพร  อินทุภูติ                 นายสุระชัย  คงวร

       ผช.ป้องกันฯ                                                     ผช.ธุรการ                                  ผช.ป้องกันฯ

   

                                                                     

นายไพรัตน์   ภูผานบ                             นางสาวณัฐวรา   จากผา                      นายทะนงศักดิ์   ปัญญา

     ผช.ป้องกันฯ                                                ผช.ธุรการ                                       ผช.ป้องกันฯ

 

                                                                                            

นายชัยรัตน์   สุเทวี                                                                                           นายยุรนันท์   สนั่นก้อง

    ผช.ป้องกันฯ                                                                                                       ผช.ป้องกันฯ

 

                                                                                                       

          นายลิขิต   จากผา                                                                                   นายภานุศักดิ์   ศรีธาตุ

   ผช.ป้องกันฯ                                                                                             ผช.ป้องกันฯ

                                                                                                                   

 

  

 

 

 

 

 

     Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........