ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

 

แผนผังบุคลากรฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 

 

     

 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖

(หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)

 

 

 

                         

                 พันจ่าเอก กิติพงษ์ ผ่านสำแดง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๔

                 (หัวหน้างานดับเพลิงและกู้ภัย)  

 

 

                          

                             สิบเอก วิทยา อินทวรรณ์

   เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๓

      (หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)                               

 

 งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / งานธุรการ

 

 

นางสาวอภิวรรณ  กองณรงค์

เจ้าหน้าที่กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ อปพร. จังหวัดกาฬสินธุ์

 

นางสาวประภาพร  อินทุภูติ

เจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ อปพร. เทศบาลตำบลดงลิง

 

นางสาวณัฐวรา  จากผา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

นางสาวสุภาภรณ์  สัตย์นาโค

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

  

 

 

 

 

 

  นางสุภาภรณ์   สัตย์นาโค

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

   

     

นายทรงวุฒิ  คชรมย์

หัวหน้าชุดปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

นายบุญธรรม  แสนเมืองชิน

ชุดปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นายนิรุจน์  กมลเชตุ

ชุดปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นายชัยรัตน์  สุเทวี

ชุดปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

นายบุญสุข   ศิริภักดิ์
ชุดปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นายอำพล   สุทธิทักษ์

ชุดปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 งานดับเพลิงและกู้ภัย 

 

     

           

นายโกวิทย์  เห็มศรี

หัวหน้าชุดปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานดับเพลิงและกู้ภัย

 

 

 

 

นายสุรชัย  คงวร

ชุดปฎิบัติการ

ฃเจ้าพนักงานดับเพลิงและกู้ภัย

 

นายปริญญา  ดอนสมจิตร์

ชุดปฎิบัติงาน

เจ้าพนักงานดับเพลิงและกู้ภัย

                             

นายยุรนันท์  สนั่นก้อง

ชุดปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานดับเพลิงและกูภัย

 

   

 

 

 

    อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       ๑. งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลวัสดุอุปกรณ์จุดเสี่ยงภัย งานประสานภาครัฐและเอกชนในการที่จะระดมสรรพสิ่งอันเป็นประโยชน์ในการเอื้ออํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการจัดทําแผนปรับปรุงแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นปัจจุบันสามารถนํามาปฏิบัติได้ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
        ๒.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์ สํารวจจัดทําฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย งานประสานงานหน่วยงฝ่ายพลเรือน งานควบคุมกํากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติป้องกันบรรเทา ฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานการเฝ้าระวัง    รับแจ้งเหตุรายงาน ประเมินสถานการณ์รายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัยให้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประโยชน์ ในการดําเนินการสั่งการในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
        ๓. งานฝึกอบรม
 
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการฝึกอบรมสนับสนุนวิทยากรการฝึกซ้อมให้แก่ ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจรสาธารณภัย งานการจัดทําเอกสารเผยแพร่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
        ๔. งานดับเพลิงและกู้ภัย
 
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษาวิเคราะห์สํารวจสภาพพื้นที่จุดเสี่ยงภัยอันอาจเป็นเหตุองการเกิดสาธารณภัย งานสํารวจแหล่งน้ำสํารองประปาดับเพลิงเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน งานฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคยกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ศึกษาแผนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทา ฝึกซ้อมให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ณ จุดเกิดเหตุ รับ – ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด ๒๔ชั่วโมง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
        ๕. งานวิทยุสื่อสาร
 
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเป็นฐานข้อมูลข่าวสาร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง งานติดต่อประสานงานการรายงานข้อมูลการขอความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน งานดูแลเกี่ยวกับการติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-801004........มือถือ ..088-3288384...... อีเมล : .....chanchai32@windowslive.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........