ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ตราสัญลักษณ์

 วามหมายของตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลดงลิง

         สัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมล้อมรอบพื้นที่ตำบล  ตอนกลางมีหนุมาน  แม่น้ำ  รวงข้าว  และศาลาไทย  สื่อความหมาย  ดังนี้

หนุมาน       สื่อความหมายถึง หนุมาน คือ ลิง ซึ่งหมายถึงตำบลดงลิง มือขวาของหนุมานถือพระขรรค์ หมายถึงการปกป้องคุ้มครองดูแลทุกข์สุขของชาวตำบลดงลิง  มือซ้ายถือรวงข้าว                       หมายถึงการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารในเขตตำบล
แม่น้ำ         สื่อความหมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของตำบล  ซึ่งมีลำน้ำปาว  ลำน้ำชี  ที่เป็นลำน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านมีน้ำตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การทำการเกษตร
รวงข้าว       สื่อความหมายถึง ข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลซึ่งทุกหมู่บ้านปลูก  รวงข้าวมีเมล็ดข้าวในรวงข้าวจำนวน  17 เมล็ด  แทนหมู่บ้านทั้ง
  17 หมู่บ้านในเขตตำบล

ศาลาไทย   สื่อความหมายถึง ตำบลที่มีช่างฝีมือทางด้านการก่อสร้าง  โบสถ์  วิหาร  ศาลา  หรืองานที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก


                สรุปตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลดงลิง หมายถึง ตำบลดงลิงเป็นตำบลที่มีความสงบสุข  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  มีความรัก  ความสามัคคีต่อกัน  พื้นที่ของตำบล        มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร  เนื่องจากมีลำน้ำปาว  ลำน้ำชี  ซึ่งเป็นลำน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน  ทำให้พื้นที่ทั้ง  17  หมู่บ้านในเขตตำบลสามารถปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้  ตำบลดงลิงยังเป็นตำบลที่มีช่างฝีมือที่มีความชำนาญด้านการก่อสร้าง โบสถ์ วิหาร ศาลาวัด หรืองานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก   

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-840971-2........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........