ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ตราสัญลักษณ์

 

                                                                             

 

 

 ความหมายของตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลดงลิง

 

สัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมล้อมรอบพื้นที่ตำบล  ตอนกลางมีหนุมาน  แม่น้ำ  รวงข้าว  และศาลาไทย  สื่อความหมาย  ดังนี้

 

 

หนุมาน สื่อความหมายถึง หนุมาน คือ ลิง ซึ่งหมายถึงตำบลดงลิง มือขวาของหนุมานถือพระขรรค์ หมายถึงการปกป้องคุ้มครองดูแลทุกข์สุขของชาวตำบลดงลิง มือซ้ายถือรวงข้าว หมายถึงการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารในเขตตำบล
แม่น้ำ  สื่อความหมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของตำบล  ซึ่งมีลำน้ำปาว  ลำน้ำชี  ที่เป็นลำน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านมีน้ำตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การทำการเกษตร
รวงข้าว สื่อความหมายถึง ข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลซึ่งทุกหมู่บ้านปลูก รวงข้าวมีเมล็ดข้าวในรวงข้าวจำนวน 17 เมล็ด แทนหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้านในเขตตำบล

 ศาลาไทย   สื่อความหมายถึง ตำบลที่มีช่างฝีมือทางด้านการก่อสร้าง  โบสถ์  วิหาร  ศาลา  หรืองานที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก

 

 สรุปตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลดงลิง หมายถึง ตำบลดงลิงเป็นตำบลที่มีความสงบสุข  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  มีความรัก  ความสามัคคีต่อกัน  พื้นที่ของตำบล มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร  เนื่องจากมีลำน้ำปาว  ลำน้ำชี  ซึ่งเป็นลำน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน  ทำให้พื้นที่ทั้ง  17  หมู่บ้านในเขตตำบลสามารถปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้  ตำบลดงลิงยังเป็นตำบลที่มีช่างฝีมือที่มีความชำนาญด้านการก่อสร้าง โบสถ์ วิหาร ศาลาวัด หรืองานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก   

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........