ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


อำนาจหน้าที่ ภารกิจหลัก

 

ภารกิจหลัก

เทศบาลตำบลดงลิง

 

ภารกิจหลักที่  1.  ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความ

                                ต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน  และเศรษฐกิจของท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์

                                และพัฒนาศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภารกิจหลักที่  3.  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภารกิจหลักที่  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของ

                                ประชาชน

ภารกิจหลักที่  5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน  ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดงลิง

 

  

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจใดๆในเขต อบต. ดังต่อไปนี้

 

1.มีน้ำเพื่อการอุปโภค และการเกษตร

2..ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินของอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

10..ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11.กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์

12.การท่องเที่ยว

13.การผังเมือง

 

เทศบาลตำบลอาจทำกิจใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

 

1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์

3.ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

4.ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน

5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

9.เทศพาณิชย์

 

 

 

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลดงลิง

 

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเมื่อได้รับ

การจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

2.ให้มีทางบกและทางน้ำ

3.ป้องกันและระวังโรคติดต่อ

3.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.ป้องกันและระงะโรคติดต่อ

5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาและอบรม

7.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี

9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

9.งานทะเบียนราษฎร

 

10.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหน้าที่ของเทศบาล

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........