ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


สภาพทั่วไป

 

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลดงลิง
 
 สภาพโดยทั่วไป
 
1.    ที่ตั้ง
                   เทศบาลตำบลดงลิงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอกมลาไสย ห่างจากอำเภอกมลาไสยประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 28 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นดังนี้
    ทิศเหนือ            ติดกับ    ตำบลโพนงาม  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    ทิศใต้               ติดกับ    ตำบลเจ้าท่า  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
    ทิศตะวันออก       ติดกับ    ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์     
    ทิศตะวันตก        ติดกับ    ตำบลธัญญา  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
 
   2.   เนื้อที่  เทศบาลตำบลดงลิงมีเนื้อที่ประมาณ 39.5 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 24,683 ไร่

   3.    ภูมิประเทศ

          ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลดงลิง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำชีและลำน้ำปาวซึ่งเป็นลำน้ำขนาดใหญ่มีน้ำตลอดทั้งปีไหลผ่าน นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งบางแห่งมีน้ำตลอดทั้งปี มีระบบชลประทานคลองส่งน้ำเขื่อนลำปาวและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร 
 
4.    จำนวนหมู่บ้าน 
       เทศบาลตำบลดงลิงมีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 17 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงลิงเต็มหมู่บ้าน มีจำนวน 17 หมู่บ้าน 
  
5.    ประชากร

ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
จำนวน
ครัวเรือน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ 1 บ้านสวนโคก
หมู่ที่ 2 บ้านโคกล่าม
หมู่ที่ 3 บ้านโคกศรี
หมู่ที่ 4 บ้านสีถาน
หมู่ที่ 5 บ้านเมย
หมู่ที่ 6 บ้านแวง
หมู่ที่ 7 บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 8 บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 9 บ้านดอนหวาย
หมู่ที่ 10 บ้านสีถาน
หมู่ที่ 11 บ้านเมย
หมู่ที่ 12 บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 13 บ้านสวนโคก
หมู่ที่ 14 บ้านดอนสวรรค์
หมู่ที่ 15 บ้านศรีลำดวน
หมู่ที่ 16 บ้านโคกล่าม
หมู่ที่ 17 บ้านดอนหวาย
438
273
247
417
185
401
257
 406
302
301
303
303
333
341
352
166
199
451
280
232
437
198
 402
260
420
274
315
309
321
326
334
335
179
206
889
553
479
854
383
803
517
826
576
616
612
624
659
675
687
345
405
199
131
91
182
82
152
106
172
146
135
132
145
134
161
172
87
89
ข้อมูลจากสำนักทะเบียน 
อำเภอกมลาไสย
เดือนพฤษภาคม 2555
 
 
รวม 17 หมู่บ้าน
5,224
5,279
10,503
2,316
 

 ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 265.31 คน ต่อตารากิโลเมตร
 ข้อมูลประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2555 สำนักทะเบียนอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ให้ข้อมูล
 
 
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-801004........มือถือ ........ อีเมล : .....wittaya10193@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........