ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


สภาพทางเศรษฐกิจ

 สภาพทางเศรษฐกิจ

1. อาชีพ
            ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ได้แก่การทำนา ทำไร่ และการเลี้ยงสัตว์ มีเพียงส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพด้านอื่นๆ เช่น ช่างก่อสร้าง เย็บผ้า เย็บกระเป๋า รับจ้างทำงานทั่วไป รับราชการ และทำการค้าขาย หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ส่วนใหญ่ได้จากการประกอบอาชีพทำนา ทำไร่
 
2    หน่วยธุรกิจในเขตตำบล
ธนาคาร                                         -      แห่ง                                 
ร้านค้า                                         12     แห่ง
ปั๊มน้ำมัน                                        4     แห่ง                                
โรงงานอุตสาหกรรม                            1     แห่ง
โรงสีข้าว                                        5     แห่ง

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-801004........มือถือ ........ อีเมล : .....wittaya10193@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........