ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

1.    การคมนาคม
               การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลดงลิง ส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมโดยทางบกมีถนนลาดยางของกรมทางหลวงตัดผ่านจากอำเภอยางตลาดไปอำเภอร่องคำ ซึ่งประชาชนในเขตตำบลใช้เป็นถนนหลักในการเดิน ทางติดต่อไปยังอำเภอ – จังหวัด และอำเภอใกล้เคียง ส่วนภายในเขตตำบลใช้ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน - ตำบล เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างกัน ซึ่งถนนส่วนใหญ่มีสภาพใช้การได้ดี
 
2.    การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข               -     แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                  -     แห่ง
 
3.    การไฟฟ้า
                การไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลดงลิงค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเท่าใดนัก ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มีไฟฟ้าใช้ แต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ ปัญหาที่พบอีกอย่างหนึ่งในเรื่องการมีไฟฟ้าใช้คือปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใช้ให้ความสว่างในหมู่บ้านชุมชนตามถนนต่างๆ เพื่อลดปัญหาโจรผู้ร้ายและภัยมืดต่างๆ
 
4.   แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ลำห้วย             14     สาย
- บึง หนอง และอื่นๆ       20    แห่ง
 
5.    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย                              -       แห่ง                      -    บ่อน้ำตื้น                      130     แห่ง
- บ่อบาดาล                       16     แห่ง                      -    บ่อโยก                          35     แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน                   8      แห่ง                      -    อื่นๆ                               -      แห่ง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-801004........มือถือ ........ อีเมล : .....wittaya10193@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........