ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


สภาพทางสังคม

 สภาพทางสังคม

1.    การศึกษา
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด      8    แห่ง          ได้แก่

ชื่อศูนย์เด็ก
ชื่อผู้บริหาร
จำนวนเด็ก
จำนวนครูพี่เลี้ยง
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ศวด.บ้านสวนโคก
พระครูสุตธรรมากร
10
18
28
4
1
ศวด.โคกล่าม
พระครูโกศลปัญญาธร
9
15
24
2
1
ศวด.บ้านเมย
พระครูวรกิจสารธรรม
11
15
26
2
1
ศวด.บ้านแวง(สาขา)
พระครูทันตธรรมโสภณ
11
16
27
2
1
ศวด.บ้านโคกสี
พระอธิการบุญถม  อนาวิโร
18
10
28
3
1
ศวด.สีถาน
พระประเคนเทวธัมโม
32
16
48
4
1
ศวด.โนนเมือง
พระอธิการทองสุขปญญกาโม
27
31
58
5
1
ศวด.อัมพปาลิการาม
พระครูสังวรศาสนการ
23
17
40
4
1

 
- โรงเรียนประถมศึกษา                    6    แห่ง          ได้แก่

ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้บริหาร
จำนวนเด็ก
จำนวนครู
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
โคกเมยประชาพัฒนา
นายทวี อรรถวิลัย
113
100
213
12
12
โคกล่ามผดุงวิทย์
นายเฉลิมชัย   ศรีชาติ
25
19
44
5
7
ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
นายสมศักด์     อุดมรัตน์
155
143
298
10
 17
ดอนหวายราษฎร์บำรุง
นางสาวดวงพร  ศิริภักดิ์
77
54
131
18
8
โนนเมืองวิทยาคาร
นายสมัย คำภาบุตร
94
88
182
16
12
บ้านแวงประชารัฐบำรุง
นายสุรพงษ์   กมลสาร
49
38
87
6
8

        
          - โรงเรียนมัธยมศึกษา                      1    แห่ง

ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้บริหาร
จำนวนเด็ก
จำนวนครู
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
โรงเรียนโคกศรีเมือง
นายวิรัติ   โสไธสง
107
115
222
19
12

 
- โรงเรียนอาชีวศึกษา                       -    แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน               7   แห่ง
 
2.    สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด                                           11    แห่ง

ชื่อวัด
ตั้งอยู่
หมู่ที่
เจ้าอาวาส
จำนวนพระ/เณร (รูป)
วัดมหาโพธิญาณชัยสถานมงคล
11
พระครูวรกิจสารธรรม
3
วัดวิสุทธิญาณเถราวาส(วัดป่ายาง)
11
พระพุทธา กัลป์ยาณธัมโม
4
วัดสีถาน
4
พระประเคนเทวธัมโม
4
วัดป่าวิเวกสามัคีธรรม
8
พระอธิการทองสุขปญญกาโม
5
วัดป่าโคกสี
3
พระอธิการบุญถม  อนาวโร
2
วัดบ้านแวง
6
พระครูทันตธรรมโสภณ
2
วัดอัมพปาลิการาม
17
พระครูสังวรศาสนการ
4
วัดป่าเครือวัลย์
17
พระครูกมลาสยคุณ(เจ้าคณะอำเภอ)
5
วัดสวนโคก
13
พระมหาบุญสิทธิชุติญธโร
7
วัดโนนเมือง
12
พระอธิการถวิลถาณวโร
3
วัดโคกล่าม
2
พระครูโกศลปัญญาธร                  (เจ้าคณะตำบล)
4

 
- สำนักสงฆ์                                 2    แห่ง

ชื่อวัด
ตั้งอยู่หมู่ที่
เจ้าอาวาส
จำนวนพระ/เณร (รูป)
สำนักปฏิบัติธรรมสวนไผ่
6
พระภิชาติ จนฺทสาโร
2
สำนักสงฆ์ดงบัวลอย
10
พระเสริม สิริปญโย
4

- มัสยิด                                        -     แห่ง
- ศาลเจ้า                                      1     แห่ง (อยู่บ้านโนนเมืองบริเวณบรรจบชีปาว)
- โบสถ์                                        2    แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2,8
 
 
3.    สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ    -    เตียง          -     แห่ง
- สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล       2     แห่ง

ชื่อสถานีอนามัย
ชื่อหัวหน้าสถานีอนามัย
จำนวนบุคลากร(คน)
จำนวนหมู่บ้านรับผิด
ชาย
หญิง
รวม
สถานีอนามัยสีถาน
นางจันดี      อรุณปรี
0
5
5
11 หมู่
สถานีอนามัยสวนโคก
นายจิรานุวัตน์   หัตถพรหม
1
1
2
6 หมู่

- สถานพยาบาลเอกชน                        -     แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                      -     แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำคิดเป็นร้อยละ 97
 
4 .   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ                                      -     แห่ง
- สถานีดับเพลิง                                   -     แห่ง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-801004........มือถือ ........ อีเมล : .....wittaya10193@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........