ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรก

เกิดของครอบครัวที่ยากจน  โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่แม่ของเด็ก  400  บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา  12  เดือน พ่อแม่สามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อย เช่น ค่าเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข ค่าอาหารที่มีประโยชน์สำหรับแม่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ

จึงขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนง ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2558 – 31  มีนาคม  2559  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง

  คุณสมบัติ

1.               หญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตรระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน 2559

2.               ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัว

3.               บุตรมีสัญชาติไทย(บิดามารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)

4.               อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (มีรายได้ต่ำกว่า 3,000  บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือ 36,000  บาทต่อคน ต่อปี)

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้

1.          แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)                4.  สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพ           

                                                                                      แม่และเด็ก หน้า 1

2.          แบบรับรองสถานะของครัวเรือน(แบบ ดร.02)                5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด(ยื่นหลังคลอด)

       ที่ได้รับการรับรองแล้ว

3.          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์            6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย(กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชี

                                                                                     ธนาคาร)

การรับเงิน

1.          รับเงิน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(สมารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)

2.          รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย(นำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่น-เข้าบัญชีผู้เลี้ยงดูเด็กได้)

 

   หมายเหตุ    กรณีมอบอำนาจในการรับเงิน ให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

                       อำนาจมายื่นด้วย

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:        สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงลิง      อำเภอกมลาไสย     จังหวัดกาฬสินธุ์

                              ๐๔๓-๘๐๑๐๐๔, ๐๘๙-๘๔๓๐๐๓๕
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 16
ภาพกิจกรรม วันมาฆบูชา
ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ทอผ้าอังกอร์ตำบลดงลิง
ภาพกิจกรรม วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ภาพกิจะกรรมพิธีประกาศวาระตำบลดงลิง
ภาพกิจกรรม 5 ส เทศบาลตำบลดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ภาพกิจกรรม เปิดศูนย์พัฒน์เด็กเล็ก วัดบ้านโคกศรี ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรมคณะกรรมการประเมินผลประเมินผลงานกำนันเพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2559
ภาพกิจกรมโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2559 article
กิจกรรมแข็งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่ครั้งที่17
กีฬาเยาวชน ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 12
กีฬาเยาวชน ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 12
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ภาพกิจกรรมงานกีฬาภายในครั้งที่5 วันที่ 9 ตุลาคม 2558
ภาพกิจกรรมวันใสยุคใหม่ห่างไกลเหล้าบุหรี่และการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่21/9/2558
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558
กิจะกรรมพิธีมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้อยากไร้ เฉลิมพระเกียยรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ภาพกิจกรรม ต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่3
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรประจำปี2558
ทีมประเมินผลเชิงยุทศาสตร์ รอบ ที่ 2
กิจกรรมพัฒนาเทศบาตำบลดงลิง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงลิง สมัยประชุมสามัญ
คณะกรรมการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดงลิง
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
กิจกรรม วัน แม่ 12 สิงหาคม
ร่างระเบียบกองทุนสวัสดิการ อปพร.กาฬสินธุ์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ อปพร.จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลดงลิงขอเชิญร่วมกิจกรรม"ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ "Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........