ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล ดงลิง

  

 

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงลิง ปี 2558

 

ลำดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ประเภทโครงการ

1.

โครงการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงแบบองค์รวมโดยชุมชนเพื่อชุมชน

           40,800

1

2.

โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

           20,000

1

3.

โครงการสุขศาลาต้นแบบดงลิงมุ่งพัฒนาสู่มาตรฐาน ปี 2558

           20,000

1

4.

โครงการชาวตำบลดงลิงร่วมใจต้านภัยป้องกันการเป็นโรคมะเร็งในท่อน้ำดี

           20,000

1

5.

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดภัยพิบัติ

           20,000

5

6.

โครงการ SRRT ดงลิงเข็มแข็งยั่งยืน 2558

           30,000

1

7.

โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลดงลิง 2558

           60,000

4

8.

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่บ้านศรีลำดวน ม.15ปี 2558

           10,500

2

9.

โครงการเฝ้าระวังสารเคมีและลดสารพิษในเกษตรกรบ้านดอนสวรรค์ ม.14

           10,000

2

10.

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านดอนหวายม.9 ปี 2558

             8,000

2

11.

โครงการตรวจอุจจาระหาพยาธิใบไม้ในตับ บ้านสวนโคกม.1

           25,000

2

12.

โครงการตรวจอุจจาระหาพยาธิใบไม้ในตับ บ้ายเมย ม.5

           14,000

2

13.

โครงการเฝ้าระวังสารเคมีและลดสารพิษในเกษตรกรบ้านแวงม.6

             7,000

2

14.

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านสีถานม.4 ปี 2558

           11,000

2

15

โครงการออกกำลังกายลดพุงต้านโรค บ้านแวง ม.6

           11,000

2

16.

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านโนนเมืองม.8 ปี 2558

           12,000

2

17.

โครงการเฝ้าระวังสารเคมีและลดสารพิษในเกษตรกรบ้านโนนเมือง ม.8

           11,000

2

18.

โครงการเฝ้าระวังสารเคมีและลดสารพิษในเกษตรกรบ้านศรีลำดวน ม.15

             7,500

2

19.

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนเมือง

             8,500

3

20.

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสวนโคก

             5,000

3

 

 

 

 

ลำดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ประเภทโครงการ

21

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้ายเมย

             5,500

3

22

โครงการการจักบริการด้วยใจสุขศาลาเพื่อสุขภาพของชาวประชาบ้านดอนหวาย ม.17 ปี 2558

             7,000

2

23

โครงการเฝ้าระวังสารเคมีและลดสารพิษในเกษตรกรบ้านสีถานม.10

             7,400

2

24

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านดอนหวายม.17 ปี 2558

             7,000

2

25

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกศรี

             5,000

3

26

โครงการยิ้มใสฟันสวยด้วยมือแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด บ้านดอนหวาย

             8,000

3

27

โครงการคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงติดดาวบ้านโนนเมือง ม.7

             6,000

2

28

โครงการตรวจหาพยาธิใบไม้ในตับ บ้านโคกล่าม ม.2

           18,000

2

29

โครงการเฝ้าระวังสารเคมีและลดสารพิษในเกษตรกรบ้านโนนเมือง ม.12

           10,000

2

30

โครงการตรวจอุจาระหาพยาธิใบไม้ในตับ บ้านสวนโคกม.13

           18,000

2

31

โครงการเฝ้าระวังสารเคมีและลดสารพิษในเกษตรกรบ้านโคกศรี ม. 3

             7,500

2

32

โครงการเฝ้าระวังสารเคมีและลดสารพิษในเกษตรกรบ้านโนนเมือง ม.7

           12,000

2

33

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านสีถาน

             8,500

3

34

โครงการตรวจพยาธิใบไม้ในตับ บ้านโคกล่าม ม.16

           14,000

2

35

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านดอนสวรรค์ ม.14

             9,000

2

36

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนบ้านสีถาน ม.10

             8,600

2

37

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกล่าม

             5,000

3

38

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านโคกศรีม 3

             6,000

2

39

โครงการเฝ้าระวังสารเคมีและลดสารพิษในเกษตรกรบ้านสีถานม.4

           10,000

2

40

โครงการตรวจอุจจาระหาพยาธิใบไม้ในตับ บ้านเมย ม.11

           19,000

2

 

 

 

 

ลำดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ประเภทโครงการ

41

โครงการออกกำลังกายเสริมแรงลดพุง บ้านดอนหวาย ม.9

           10,000

2

42

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านโนนเมืองม.12

             8,000

2

43

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านแวง

             6,500

3

 

รวม

         567,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-840971-2........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........