ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ผู้บริหาร

 ทำเนียบผู้บริหาร

  

นายประยูร   เห็มวิพัฒน์

นายกเทศมนตรี

นายสิงห์เหนือ   เห็มสมัคร

รองนายกเทศมนตรี

นางณฐมน   พหลทัพ

รองนายกเทศมนตรี

นายสมเกียรติ   ฤทธิ์มนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายบุญหาร   พลชิวา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

                                             Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-801004........มือถือ ........ อีเมล : .....wittaya10193@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........