ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ข้อมูลผู้บริหาร

 ทำเนียบผู้บริหาร

  

 

นายสิงห์เหนือ   เห็มสมัคร

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรี

 

นายวันชัย   สิงห์จารย์

รองนายกเทศมนตรี

นายสมเกียรติ   ฤทธิ์มนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

นายสมเดช   คชรมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

                                             Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........