ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ข้อมูลผู้บริหาร

 ทำเนียบผู้บริหาร

  

 

นายชุมพล   ศิริภักดิ์

นายกเทศมนตรี 

ติดต่อ 0899431948

 

นายพวงเพชร   อินทศร

รองนายกเทศมนตรี

ติดต่อ 0817705721

นายเฉลียว   จงเรียน

รองนายกเทศมนตรี

ติดต่อ 0969673692

 

นางรัตนา  ศรีธาตุ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ติดต่อ 0924019815

นางเดือนเต็ม  กมลอินทร์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ติดต่อ 0981016491

                                             Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........