ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


สภาเทศบาล

ทำเนียบสภาเทศบาล

   

นายอัมพร   อรุณปรีย์

ประธานสภาเทศบาล

    

นายบุญล้วน   ประกอบเลิศ

รองประธานสภาเทศบาล

นายวุฒิพงษ์   กองณรงค์

เลขานุการสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายบุญล้วน   ประกอบเลิศ

 

นายวุฒิพงษ์   กองณรงค์

 

นายสายันต์   หันชัยศรี

 

นายรัศมี   มุสิกา

 

นายสมหมาย   เห็มชูยิ่ง

 

นายพวงเพชร   อินทศร

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอัมพร   อรุณปรีย์

 

นายธาตุ   การรัตน์

 

นายเฉลียว   จงเรียน

 

นายทองสี   อรัญยงค์

 

นายคำสี   อรุณพาส

 

นายบวร   อรุณไพร

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........