ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


สภาเทศบาล

 

ทำเนียบสภาเทศบาล

   

นายสมเกียรติ  ฤทธิ์มนตรี

ประธานสภาเทศบาล  

ติดต่อ 0807579910

                                                                                                                                  

                                                                                          นายอัฐพล  เจียงวิเศษ                               นายบวร  อรุณไพร

                                                                                          รองประธานสภาเทศบาล                          เลขานุการสภาเทศบาล    

    ติดต่อ 0919984444                                                        ติดต่อ  0843334785 

                                                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                    นางสาวกิติมา  อรัญเวศ                                                            นายบวร  อรุณไพร

                                                                                                                             สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                                                                           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                                                    ติดต่อ 0610595032                                                                                                    ติดต่อ  0843334785 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                            นายอัฐพล  เจียงวิเศษ                                                          นางสาวเดือนเเพ็ญ  ผ่านสำแดง

                                                                                                                                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                                                                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                                                       ติดต่อ 0919984444                                                                                                      ติดต่อ 0828416514

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                      นายฉันฤทธิ์  ฤทธิ์มนตรี                                                        นายสมเกียรติ  ฤทธิ์มนตรี

                                                                                                                               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                                                                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                                                 ติดต่อ 0859019360                                                                                                           ติดต่อ 0807579910

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                       นายสุทรรศ  งามเสริฐ                                                             นายธาตู  การรัตน์

                                                                                                                             สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                                                                         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                                                       ติดต่อ 0833375898                                                                                                    ติดต่อ 0872311283

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                      นายอัมพร  คชรมย์                                                              นายชำนาญ  จงผสม

                                                                                                                             สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                                                                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                                                         ติดต่อ 08001255300                                                                                                ติดต่อ 0862299875

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                     นายทองสี  ศรีวิบูลย์                                                                                             นายเกษม  โพธิกมล

                                                                                                                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                                                                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                                                   ติดต่อ 0899887106                                                                                                       ติดต่อ0908450699  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........