ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงลิง

เรื่อง  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

-----------------------------

ตามที่  รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่เด็กสัญชาติไทย  ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน  เกิดระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  รายละ  ๔๐๐  บาท  ต่อคน  ต่อเดือน  เป็นเวลา  ๑๒  เดือน  นั้น 

 

อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน  เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๕๘  เทศบาลตำบลดงลิง  ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  จำนวน  ๙  ราย  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะปิดประกาศเป็นเวลา  ๑๕  วัน  หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน  ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่  สำนักปลัด   เทศบาลตำบลดงลิง   ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๔๓๘๐ ๑๐๐๔ 

 

ทั้งนี้  ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากนำสูติบัตรของเด็กมายื่นเพื่อแสดงว่าเด็กเกิดระหว่าง  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณวันที่๑๐เดือนพฤศจิกายน พ..๒๕๕๘

 

 

 

 

                             นายประยูร   เห็มวิพัฒน์

                               นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลดงลิง  
เรื่อง  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
         
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  ที่อยู่ กำหนดคลอดบุตร  
หมายเลขปรำจำตัวประชาชน  
นางสาวอรพิน   บุญเนียม  ๗๗  หมู่ที่  ๑  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  ธันวาคม ๒๕๕๘   
   ๑ ๔๖๐๓ ๐๐๒๐๙ ๐๕ ๘   จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๓๐     
         
นางสาวทรรปณ์สุวรรค์   จักรไชย  ๙๒  หมู่ที่  ๘  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  ธันวาคม  ๒๕๕๘   
     จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๓๐     
         
นางสาวพัทราภรณ์   ฤทธิ์มนตรี  ๔๑  หมู่ที่  ๘  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  มกราคม  ๒๕๕๙  
     จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๓๐    
         
นางสาวนพวรรณ  ศรีประทุมวงค์  ๕๗  หมู่ที่  ๓  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  
     จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๓๐    
         
นางสาวปริญญาภรณ์ ภูมิประหมัน   ๔๖  หมูที่  ๔  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  มีนาคม  ๒๕๕๙   
     จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๓๐    
         
นางสาวพรทิวา   กันพรม  ๙๑  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  ตุลาคม  ๒๕๕๘  
     จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๓๐     
         
นางสาวสุวารี   ฐานวิเศษ  ๖๙  หมู่ที่  ๑  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  เมษายน  ๒๕๕๙  
     จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๓๐     
         
นางสาวบังอร   นาคเงิน  ๖๖  หมู่ที่  ๑๓  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย   ตุลาคม  ๒๕๕๘  
     จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๓๐      
         
นางสาวสุวิมล  สุเทวี  ๕๓  หมู่ที่  ๑๕  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  
     จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๓๐      
         ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 16
ภาพกิจกรรม วันมาฆบูชา
ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ทอผ้าอังกอร์ตำบลดงลิง
ภาพกิจกรรม วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ภาพกิจะกรรมพิธีประกาศวาระตำบลดงลิง
ภาพกิจกรรม 5 ส เทศบาลตำบลดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ภาพกิจกรรม เปิดศูนย์พัฒน์เด็กเล็ก วัดบ้านโคกศรี ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรมคณะกรรมการประเมินผลประเมินผลงานกำนันเพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2559
ภาพกิจกรมโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2559 article
กิจกรรมแข็งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่ครั้งที่17
กีฬาเยาวชน ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 12
กีฬาเยาวชน ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 12
ภาพกิจกรรมงานกีฬาภายในครั้งที่5 วันที่ 9 ตุลาคม 2558
ภาพกิจกรรมวันใสยุคใหม่ห่างไกลเหล้าบุหรี่และการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่21/9/2558
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558
กิจะกรรมพิธีมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้อยากไร้ เฉลิมพระเกียยรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ภาพกิจกรรม ต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่3
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรประจำปี2558
ทีมประเมินผลเชิงยุทศาสตร์ รอบ ที่ 2
กิจกรรมพัฒนาเทศบาตำบลดงลิง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงลิง สมัยประชุมสามัญ
คณะกรรมการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดงลิง
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
กิจกรรม วัน แม่ 12 สิงหาคม
ร่างระเบียบกองทุนสวัสดิการ อปพร.กาฬสินธุ์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ อปพร.จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลดงลิงขอเชิญร่วมกิจกรรม"ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ "Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........