ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กิจกรรมแข็งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่ครั้งที่17

 กิจกรรมแข็งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่ครั้งที่17

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 16
ภาพกิจกรรม วันมาฆบูชา
ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ทอผ้าอังกอร์ตำบลดงลิง
ภาพกิจกรรม วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ภาพกิจะกรรมพิธีประกาศวาระตำบลดงลิง
ภาพกิจกรรม 5 ส เทศบาลตำบลดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ภาพกิจกรรม เปิดศูนย์พัฒน์เด็กเล็ก วัดบ้านโคกศรี ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรมคณะกรรมการประเมินผลประเมินผลงานกำนันเพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2559
ภาพกิจกรมโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2559 article
กีฬาเยาวชน ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 12
กีฬาเยาวชน ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 12
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ภาพกิจกรรมงานกีฬาภายในครั้งที่5 วันที่ 9 ตุลาคม 2558
ภาพกิจกรรมวันใสยุคใหม่ห่างไกลเหล้าบุหรี่และการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่21/9/2558
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558
กิจะกรรมพิธีมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้อยากไร้ เฉลิมพระเกียยรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ภาพกิจกรรม ต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่3
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรประจำปี2558
ทีมประเมินผลเชิงยุทศาสตร์ รอบ ที่ 2
กิจกรรมพัฒนาเทศบาตำบลดงลิง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงลิง สมัยประชุมสามัญ
คณะกรรมการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดงลิง
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
กิจกรรม วัน แม่ 12 สิงหาคม
ร่างระเบียบกองทุนสวัสดิการ อปพร.กาฬสินธุ์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ อปพร.จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลดงลิงขอเชิญร่วมกิจกรรม"ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ "Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........