ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

 

คู่มือสำหรับประชาชน 28042565.pdf

 

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

กรมอนามัย

ประเภทของงานบริการ *

กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

หมวดหมู่กระบวนงาน *

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจอนุญาต

1. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545

กฎหมายที่ระบุระยะเวลา

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย 30 วัน

ระดับผลกระทบ *

บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ

ท้องถิ่น

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน *

0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด *

0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด *

0

สร้างโดยสมาชิก

 ลิลลี่ สุวามีน

วันที่สร้างข้อมูล

 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:19 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 ลิลลี่ สุวามีน

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:38 น.

คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานที่สร้างคู่มือ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่องทางการให้บริการ

#

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

กองคลัง เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
( 1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ )

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

      1. หลักเกณฑ์ วิธีการ

         ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น)ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่น  กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)

       2.  เงื่อนไขในการยื่นคำขอ  (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)

          (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

          (2) สำเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต

          (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์

          (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น....

         หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

#

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทกิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด 
( 1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น )

15 นาที

 

2

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
( 1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) )

1 ชั่วโมง

 

3

ประเภท การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
( 1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 2. กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) )

20 วัน

 

4

ประเภท - 
การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
( 1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้งสำนัก ก.พ.ร. ทราบ )

8 วัน

 

5

ประเภท - 
ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
( 1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 2. กรณีไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ )

1 วัน

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม

30 วัน

การลดขั้นตอน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

#

ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน

   

2

สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน

   

3

หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ )

   

4

ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ )

   

5

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ )

   

6

สำเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอื่นใด ตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ (สำเนา 1 ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ )

   

7

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ (สำเนา 1 ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ )

   

8

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ เช่น ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ )

   

9

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ )

   

10

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่กำหนด) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ )

   

11

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดในแต่ละประเภทกิจการ )

   

ค่าธรรมเนียม

#

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
( ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น )

0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน

#

ช่องทางการร้องเรียน

1

กองคลัง เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 
( - )

2

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

 แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)

50 กิโลไบต์

หมายเหตุ

-

สร้างโดยสมาชิก

 เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่สร้างข้อมูล

 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:20 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:04 น.

พิมพ์เอกสาร กลับ

ประวัติการเปลี่ยนสถานะ

วัน/เวลา

สถานะ

ผู้ดำเนินการ

เหตุผล

28/07/2558 10:04 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

22/07/2558 15:29 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

กระบวนงาน

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประเภทของงานบริการ *

กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

หมวดหมู่กระบวนงาน *

จดทะเบียน

กฎหมายที่ให้อำนาจอนุญาต

1. กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

2. พ.ร.ฎ. กำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546

3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553

6. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552

7. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

8. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555

9. คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

10. พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

11. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549

กฎหมายที่ระบุระยะเวลา

ไม่มี ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย 0 นาที

ระดับผลกระทบ *

บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ

ท้องถิ่น

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน *

0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด *

0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด *

0

สร้างโดยสมาชิก

 Vimolrat Pentrakul

วันที่สร้างข้อมูล

 25 มีนาคม 2558 เวลา 14:16 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 Vimolrat Pentrakul

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 06 สิงหาคม 2558 เวลา 09:37 น.

คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานที่สร้างคู่มือ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่องทางการให้บริการ

#

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

กองคลัง เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน  30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ   (มาตรา 11)

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

#

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

 

2

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม

5 นาที

 

3

ประเภท การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร

15 นาที

 

4

ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ

10 นาที

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม

60 นาที

การลดขั้นตอน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

#

ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม

กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

255.77 กิโลไบต์

2

บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง )

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการปกครอง

 

3

สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง )

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการปกครอง

 

4

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )

   

5

สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )

   

6

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร (ฉบับจริง 1 ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม

   

7

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม

 

186.35 กิโลไบต์

8

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการปกครอง

 

9

สำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง )

   

10

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนก็ได้ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี )

   

ค่าธรรมเนียม

#

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คำขอละ)

50 บาท

2

ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสาร (ชุดละ)

30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน

#

ช่องทางการร้องเรียน

1

ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคำขอ

2

ร้องเรียนต่อกองคลัง เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 
( 043-801004 )

3

เว็บไซต์ : www.dongling.info

4

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

 คู่มือการกรอกเอกสาร

ใช้ลิงค์ปลายทาง

หมายเหตุ

-

สร้างโดยสมาชิก

 เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่สร้างข้อมูล

 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:29 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:06 น.

พิมพ์เอกสาร กลับ

ประวัติการเปลี่ยนสถานะ

วัน/เวลา

สถานะ

ผู้ดำเนินการ

เหตุผล

28/07/2558 10:06 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

23/07/2558 09:46 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

 

กระบวนงาน

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

กรมอนามัย

ประเภทของงานบริการ *

กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

หมวดหมู่กระบวนงาน *

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจอนุญาต

1. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

2. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎหมายที่ระบุระยะเวลา

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย 30 วัน

ระดับผลกระทบ *

บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ

ท้องถิ่น

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน *

0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด *

0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด *

0

สร้างโดยสมาชิก

 ลิลลี่ สุวามีน

วันที่สร้างข้อมูล

 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:47 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 ลิลลี่ สุวามีน

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:01 น.

คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานที่สร้างคู่มือ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่องทางการให้บริการ

#

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

กองคลัง เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรสาร/โทรศัพท์ 043-801004 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
( - )

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

     1. หลักเกณฑ์ วิธีการ

         ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่น  กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)

     2.  เงื่อนไขในการยื่นคำขอ  (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)

          (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

          (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกำจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)

          (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น....

         หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

#

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด 
( - )

15 นาที

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
( - )

1 ชั่วโมง

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

3

ประเภท การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
( 1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 2. กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) )

20 วัน

 

4

ประเภท - 
การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
( - )

8 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

5

ประเภท - 
ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด 
( - )

1 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาดำเนินการรวม

30 วัน

การลดขั้นตอน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

#

ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน

   

2

สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน

   

3

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด )

   

4

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการดำเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (สำเนา 1 ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด )

   

5

แผนการดำเนินงานในการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ความพร้อมด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด )

   

6

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกำหนด) (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด )

   

7

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด )

   

ค่าธรรมเนียม

#

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
( (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) )

0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน

#

ช่องทางการร้องเรียน

1

แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 
( ระบุส่วนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน )

2

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

 แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)

50 กิโลไบต์

หมายเหตุ

-

สร้างโดยสมาชิก

 เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่สร้างข้อมูล

 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:05 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:20 น.

พิมพ์เอกสาร กลับ

ประวัติการเปลี่ยนสถานะ

วัน/เวลา

สถานะ

ผู้ดำเนินการ

เหตุผล

28/07/2558 10:20 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

23/07/2558 11:24 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

 

กระบวนงาน

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

ประเภทของงานบริการ *

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน *

ขึ้นทะเบียน

กฎหมายที่ให้อำนาจอนุญาต

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

กฎหมายที่ระบุระยะเวลา

- ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย 0 นาที

ระดับผลกระทบ *

บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ

ท้องถิ่น

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน *

0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด *

0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด *

0

สร้างโดยสมาชิก

 ราม จินตมาศ

วันที่สร้างข้อมูล

 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:38 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 ราม จินตมาศ

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:38 น.

คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานที่สร้างคู่มือ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่องทางการให้บริการ

#

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

งานพัฒนาชุมชน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
( ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี )

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

·         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2553 กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

·         หลักเกณฑ์

          ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                 1. มีสัญชาติไทย

                 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

                 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ

                 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว

·         วิธีการ

         1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี  ยื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

         2. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว

         3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

#

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป หรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
( 1. ระยะเวลา : 20 นาที 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ )

20 นาที

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2

ประเภท การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน 
( 1. ระยะเวลา : 10 นาที 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดงลิงอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ )

10 นาที

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาดำเนินการรวม

30 นาที

การลดขั้นตอน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

#

ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

2

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

3

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด)เอกสารยืนยันตัวตน 
( )

   

4

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นคำขอแทน) (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน 
( )

   

5

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณีการยื่นคำขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว) (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน 
( )

   

ค่าธรรมเนียม

#

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน

#

ช่องทางการร้องเรียน

1

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

142.64 กิโลไบต์

หมายเหตุ

-

สร้างโดยสมาชิก

 เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่สร้างข้อมูล

 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:51 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:22 น.

พิมพ์เอกสาร กลับ

ประวัติการเปลี่ยนสถานะ

วัน/เวลา

สถานะ

ผู้ดำเนินการ

เหตุผล

28/07/2558 10:22 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

23/07/2558 12:00 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

กระบวนงาน

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

ประเภทของงานบริการ *

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน *

ขึ้นทะเบียน

กฎหมายที่ให้อำนาจอนุญาต

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

กฎหมายที่ระบุระยะเวลา

- ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย 0 วัน

ระดับผลกระทบ *

บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ

ท้องถิ่น

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน *

0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด *

0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด *

0

สร้างโดยสมาชิก

 ราม จินตมาศ

วันที่สร้างข้อมูล

 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:52 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 ราม จินตมาศ

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:02 น.

คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานที่สร้างคู่มือ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่องทางการให้บริการ

#

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
( ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี )

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

 

·         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา     ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

·         หลักเกณฑ์

         1. มีสัญชาติไทย

         2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

         3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัดบำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

        ในการยื่นคำขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

               1. รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

               2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

·         วิธีการ

          1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการได้

          2. กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว

          3. กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน   ย้ายไป

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

#

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไป หรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
( 1. ระยะเวลา : 20 นาที 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดงลิง )

20 นาที

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2

ประเภท การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให้ ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอำนาจ 
( 1. ระยะเวลา : 10 นาที 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ )

10 นาที

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาดำเนินการรวม

30 นาที

การลดขั้นตอน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

#

ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

2

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

3

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน 
( )

   

4

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( )

   

5

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน 
( )

   

6

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ) (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน 
( )

   

ค่าธรรมเนียม

#

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน

#

ช่องทางการร้องเรียน

1

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 
( - )

2

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

131.06 กิโลไบต์

หมายเหตุ

-

สร้างโดยสมาชิก

 เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่สร้างข้อมูล

 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 12:03 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:25 น.

พิมพ์เอกสาร กลับ

ประวัติการเปลี่ยนสถานะ

วัน/เวลา

สถานะ

ผู้ดำเนินการ

เหตุผล

28/07/2558 10:25 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

23/07/2558 12:16 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

 

 

 

 

 

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

กระบวนงาน

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ประเภทของงานบริการ *

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน *

รับแจ้ง

กฎหมายที่ให้อำนาจอนุญาต

1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

กฎหมายที่ระบุระยะเวลา

- ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย 0 วัน

ระดับผลกระทบ *

บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ

ท้องถิ่น

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน *

0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด *

0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด *

0

สร้างโดยสมาชิก

 วันวิสา ปรีชานันท์

วันที่สร้างข้อมูล

 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:24 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 วันวิสา ปรีชานันท์

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:24 น.

คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานที่สร้างคู่มือ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่องทางการให้บริการ

#

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
( - )

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการชำระภาษี

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)

3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชำระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)

6. เจ้าของทรัพย์สินดำเนินการชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)

8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

11. จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

#

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
( 1. ระยะเวลา : 1 วัน นับแต่ผู้รับบริการมายื่นคำขอ 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ )

1 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2

ประเภท การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินดำเนินการชำระภาษี 
( 1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ) 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ )

30 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาดำเนินการรวม

31 วัน

การลดขั้นตอน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

#

ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

2

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

3

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมสำเนา เช่น โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือให้โรงเรือนฯ (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

4

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมสำเนา เช่น ใบทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

5

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสำเนา (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

6

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน

   

ค่าธรรมเนียม

#

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน

#

ช่องทางการร้องเรียน

1

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 / เว็บไซด์ www.dongling.info

2

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)

257.23 กิโลไบต์

หมายเหตุ

-

สร้างโดยสมาชิก

 เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่สร้างข้อมูล

 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 12:38 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:26 น.

พิมพ์เอกสาร กลับ

ประวัติการเปลี่ยนสถานะ

วัน/เวลา

สถานะ

ผู้ดำเนินการ

เหตุผล

28/07/2558 10:26 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

23/07/2558 12:46 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

 

 

 

 

 

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

 

กระบวนงาน

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

กรมอนามัย

ประเภทของงานบริการ *

กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

หมวดหมู่กระบวนงาน *

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจอนุญาต

1. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

กฎหมายที่ระบุระยะเวลา

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย 30 วัน

ระดับผลกระทบ *

บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ

ท้องถิ่น

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน *

0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด *

0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด *

0

สร้างโดยสมาชิก

 ลิลลี่ สุวามีน

วันที่สร้างข้อมูล

 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:44 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 ลิลลี่ สุวามีน

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:44 น.

คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานที่สร้างคู่มือ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่องทางการให้บริการ

#

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

กองคลัง เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
( - )

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

         1. หลักเกณฑ์ วิธีการ

         ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่น  กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)

          2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ  (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)

          (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

          (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

          (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมกำกับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)

          (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น....

         หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

#

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด 
( - )

15 นาที

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
( หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) )

1 ชั่วโมง

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

3

ประเภท การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
( กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) )

20 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

4

ประเภท - 
การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
( ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้งสำนัก ก.พ.ร. ทราบ )

8 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

5

ประเภท - 
ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด 
( กรณีไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ )

1 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาดำเนินการรวม

30 วัน

การลดขั้นตอน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

#

ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน

   

2

สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน

   

3

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มีสถานีขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำเนา 1 ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด )

   

4

แผนการดำเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ความพร้อมด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด )

   

5

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกำหนด) (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด )

   

6

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอย (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม 
( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด )

   

ค่าธรรมเนียม

#

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
( อัตราค่าธรรมเนียมระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น )

0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน

#

ช่องทางการร้องเรียน

1

แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 
( ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน )

2

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

 แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของถิ่น)

50 กิโลไบต์

หมายเหตุ

-

สร้างโดยสมาชิก

 เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่สร้างข้อมูล

 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 12:53 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:27 น.

พิมพ์เอกสาร กลับ

ประวัติการเปลี่ยนสถานะ

วัน/เวลา

สถานะ

ผู้ดำเนินการ

เหตุผล

28/07/2558 10:27 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

23/07/2558 13:03 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

 

 

 

 

การรับชำระภาษีป้าย

 

กระบวนงาน

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ประเภทของงานบริการ *

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน *

รับแจ้ง

กฎหมายที่ให้อำนาจอนุญาต

1. พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510

กฎหมายที่ระบุระยะเวลา

- ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย 0 วัน

ระดับผลกระทบ *

บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ

ท้องถิ่น

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน *

0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด *

0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด *

0

สร้างโดยสมาชิก

 วันวิสา ปรีชานันท์

วันที่สร้างข้อมูล

 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:15 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 วันวิสา ปรีชานันท์

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:15 น.

คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานที่สร้างคู่มือ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่องทางการให้บริการ

#

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 เว็บไซด์ www.dongling.info / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

·         ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)

3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชำระภาษี (เจ้าของป้ายชำระภาษีทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)

6. กรณีที่เจ้าของป้ายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชำระภาษีและเงินเพิ่ม

7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง  การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
  เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

#

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
( 1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ )

1 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2

ประเภท การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี 
( 1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ )

30 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

3

ประเภท การพิจารณา 
เจ้าของป้ายชำระภาษี 
( 1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีชำระเกิน 15 วัน จะต้องชำระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ )

15 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาดำเนินการรวม

46 วัน

การลดขั้นตอน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

#

ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมสำเนา (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

2

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

3

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

4

หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น สำเนาใบทะเบียนการค้า สำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำเนา 1 ชุด)เอกสารยืนยันตัวตน

   

5

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสำเนา (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

6

สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี) (สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

7

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน

   

ค่าธรรมเนียม

#

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน

#

ช่องทางการร้องเรียน

1

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 เว็บไซด์ www.dongling.info

2

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)

58 กิโลไบต์

หมายเหตุ

-

สร้างโดยสมาชิก

 เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่สร้างข้อมูล

 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:15 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:29 น.

พิมพ์เอกสาร กลับ

ประวัติการเปลี่ยนสถานะ

วัน/เวลา

สถานะ

ผู้ดำเนินการ

เหตุผล

28/07/2558 10:29 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

23/07/2558 13:32 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

 

 

 

 

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

 

กระบวนงาน

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ประเภทของงานบริการ *

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน *

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจอนุญาต

1. พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

กฎหมายที่ระบุระยะเวลา

กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย 7 วัน

ระดับผลกระทบ *

บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ

ท้องถิ่น

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน *

0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด *

0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด *

0

สร้างโดยสมาชิก

 วิทิต จันทนินทร

วันที่สร้างข้อมูล

 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:04 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 วิทิต จันทนินทร

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:04 น.

คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานที่สร้างคู่มือ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่องทางการให้บริการ

#

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. )

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

            พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กำหนดให้การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตด้วย เว้นแต่ เป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
            กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยู่ด้วย จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน
            การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการรับอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กำหนด และหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง
            เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคำรับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความ หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว อาทิ การขออนุญาตเล่นการพนัน การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เป็นต้น
(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณา ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งได้แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
            ในการอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต และต้องกำหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การโฆษณาที่เป็นการค้า ครั้งละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้า ครั้งและไม่เกิน 30 วัน
            เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย
            การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

หมายเหตุ :

            กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอ
จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

            พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว

            กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคำร้อง ข้อความ หรือภาพในแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว หรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่นก่อน จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน

            หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

#

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ยื่นคำขอยื่นคำร้องขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
( เทศบาลตำบลดงลิง )

4 ชั่วโมง

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2

ประเภท การพิจารณา 
เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุญาตได้พิจารณา 
( หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลดงลิง )

1 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

3

ประเภท การพิจารณา 
พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
( หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลดงลิง )

5 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาดำเนินการรวม

7 วัน

การลดขั้นตอน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

#

ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

แบบคำร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน

   

2

แผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว (ฉบับจริง 2 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

3

ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา (ฉบับจริง 2 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน

   

4

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลธรรมดา และยื่นคำร้องด้วยตนเอง )

   

5

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องแทน )

   

6

หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องแทน )

   

7

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องแทน )

   

8

สำเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคำร้องด้วยตนเอง )

   

9

สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล (สำเนา 1 ฉบับ)เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคำร้องด้วยตนเอง )

   

10

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล ผู้ยื่นคำร้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคำร้องด้วยตนเอง )

   

11

สำเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน )

   

12

สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล (สำเนา 1 ฉบับ)เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน )

   

13

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน )

   

14

หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน )

   

15

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ผู้ยื่นคำร้องแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องง (สำเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน 
( กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน )

   

ค่าธรรมเนียม

#

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1

หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า

200 บาท

2

หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆ ที่ไม่เป็นการค้า

100 บาท

ช่องทางการร้องเรียน

#

ช่องทางการร้องเรียน

1

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-801004 เว็บไซด์ www.dongling.info

2

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล์เอกสาร

1

 แบบฟอร์ม รส.1

37 กิโลไบต์

หมายเหตุ

-

สร้างโดยสมาชิก

 เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่สร้างข้อมูล

 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:35 น.

แก้ไขโดยสมาชิก

 นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:29 น.

พิมพ์เอกสาร กลับ

ประวัติการเปลี่ยนสถานะ

วัน/เวลา

สถานะ

ผู้ดำเนินการ

เหตุผล

28/07/2558 10:29 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

23/07/2558 13:43 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถ.มท.

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........