ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง

 

                                                                ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง

                                                                               เทศบาลตำบลดงลิง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 16 บ้านโคกล่าม

01บก_01 ซ่อมแซมสถานีโคกล่าม ม_1605082565.pdf

01ปร_4-5 ซ่อมแซมสถานีโคกล่าม ม_1605082565.pdf

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านสวนโคก

00บก_01 ถนน ม_1321072565.pdf

00ปร_4-5 ถนน ม_1321072565.pdf

00แบบแปลน ถนน ม_1321072565.pdf

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านโคกล่าม

000บก_01 ถนน ม_221072565.pdf

000ปร_4-5 ถนน ม_221072565.pdf

000แบบแปลน ถนน ม_221072565.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านสีถาน

-0บก_01 ถนน คสล_ ม_1001072565.pdf

-0ปร_4 -5 ถนน คสล_ ม_1001072565.pdf

-0แบบแปลน ถนน คสล_ ม_1001072565.pdf

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6

-1บก_01 วางท่อระบายน้ำ คสล_ม_601072565.pdf

-1ปร_4-5 วางท่อระบายน้ำ คสล_ม_601072565.pdf

-1แบบแปลน วางท่อระบายน้ำ คสล_ม_601072565.pdf

 

 

ปร_4 -5 ห้องน้ำ27062565.pdf

บก_01ห้องน้ำ27062565.pdf

ปร_4 -5ประตูเปิด-ปิดท่อลอดเหลี่ยม ม_427062565.pdf

บก_01ประตูเปิด-ปิดท่อลอดเหลี่ยม ม_427062565.pdf

 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ทต_ดงลิง17062565.pdf

ปร_4-5 ปรับปรุงห้องน้ำ29042565.pdf

บก_01 ปรับปรุงห้องน้ำ29042565.pdf

-บก_01 ถนน คสล_ม_8 ยาว 5027042565.pdf

-บก_01 ถนน คสล_ม_827042565.pdf

-ปร_4ปรับปรุงถนน คสล_ม_8 ยาว 50 ม_27042565.pdf

-ผด_1 ปี65.pdf

ราคากลางงานก่อสร้างอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี 2565

ราคากลางงานก่อสร้างในเทศบัญญัติ ปี 2564

52ปร_5-6 ถนน คสล_ม_306092564.pdf

53ปร_5-6 ถนน คสล_ม_806092564.pdf

54ปร_5-6 ถนน คสล_ม_1506092564.pdf

55ปร_5-6 ถนน คสล_ม_106092564.pdf

56ปร_5-6รางระบายน้ำ คสล_ม_1606092564.pdf

57ปร_5-6รางระบายน้ำ คสล_ม_706092564.pdf

58ปร_5-6รางระบายน้ำ คสล_ม_206092564.pdf

59ปร_5-6ถนน คสล_ม_406092564.pdf

60บก_01 ถนน คสล_ม_306092564.pdf

61บก_01 ถนน คสล_ม_806092564.pdf

62บก_01ถนน คสล_ม_106092564.pdf

63บก_01ถนน คสล_ม_406092564.pdf

64บก_01รางระบายน้ำ คสล_ม_206092564.pdf

65บก_01รางระบายน้ำ คสล_ม_706092564.pdf

66บก_01ถนน คสล_ม_106092564.pdf

67บก_01ถนน คสล_ม_406092564.pdf

68บก_01รางระบายน้ำ คสล_ม_206092564.pdf

69บก_01รางระบายน้ำ คสล_ม_706092564.pdf

70บก_01 รางระบายน้ำ คสล_ม_1606092564.pdf

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ ปี 64

21บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_บ้านเมย ม_513082564.pdf

22บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_บ้านโนนเมือง ม_713082564.pdf

23บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_บ้านสีถาน ม_413082564.pdf

24บก_01 โครงการขุดลอกหนองเมย ม_1113082564.pdf

25บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_ม_913082564.pdf

26บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_บ้านสีถาน ม_10-บ้านดอนหวา.pdf

 

งานซ่อมถนนลูกรัง ปี2564

01บก_01 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง ม_313082564.pdf

02บก_01 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง ม_1413082564.pdf

03บก_01 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง ม_1513082564.pdf

04บก_01 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง ม_613082564.pdf

05บก_01 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง ม_7,8,1213082564.pdf

06บก_01 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง ม_2,1613082564.pdf

07บก_01 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง ม_5,1113082564.pdf

08บก_01 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง ม_1,1313082564.pdf

09บก_01 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง ม_4,1013082564.pdf

จ่ายจากเงินสะสม

01แบบ บก_01 ปรับปรุงถนน คสล_ ม105082564.pdf

02แบบ บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_ม1205082564.pdf

03แบบ บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_ม405082564.pdf

04แบบ บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_ม905082564.pdf

05แบบ บก_01 ปรับปรุงถนน คสล_ม 1105082564.pdf

06แบบ บก_01 ปรับปรุงถนน คสล_ม 1605082564.pdf

07แบบ บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_ม 205082564.pdf

08แบบ บก_01 ปรับปรุงถนน คสล_ม 1705082564.pdf

09แบบ บก_01 ปรับปรุงถนน คสล_ม 305082564.pdf

010แบบ บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_ม 705082564(1).pdf

011แบบ บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_ม 1405082564.pdf

012แบบ บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_ม 805082564.pdf

013แบบ บก_01 ปรับปรุงถนน คสล_ม 1305082564.pdf

แบบ 014บก_01 ปรับปรุงถนน คสล_ม 1305082564_0001.pdf

015แบบ บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_ม 205082564_0001.pdf

016แบบ บก_01 ก่อสร้างถนน คสล_ม 1605082564.pdf

017แบบ บก_01 ปรับปรุงถนน คสล_ม 1505082564.pdf

018แบบ บก_01 ปรับปรุงถนน คสล_ม 505082564.pdf

 

 

 

บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯจำนวน 15 โครงการ

แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกศรี ม_3-พ.pdf

แบบ บก_01 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน คสล_ บ้านโ.pdf

3แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลุกรังสายคลองน้ำป่า บ้า.pdf

4แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลุกรังสายบ้านสีถาน ม_405082564.pdf

5แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลุกรังสายบ้านโนนเมือง ม.pdf

6แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลุกรังสายบ้านสวนโคก ม_1305082.pdf

7แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลุกรังสายบ้านสีถาน ม_1005082564.pdf

8แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลุกรังสายบ้านแวง ม_605082564.pdf

9แบบ บก_01 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน คสล_ ม_605082564.pdf

10แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกศรี ม_3-บ.pdf

11แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสวนโคก ม_1-บ.pdf

12แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกศรี ม_3-บ(1).pdf

13แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกล่าม ม_16 0.pdf

14แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนหวาย ม_9,14.pdf

15แบบ บก_01 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกล่าม ม_2050.pdf

 

ราคากลางงานก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ จำนวน 8โครงการ

แบบ บก_01 ปรับปรุง ถนน คสล_ม_105082564.pdf

2แบบ บก_01 ปรับปรุง ถนน คสล_ม_1305082564.pdf

3แบบ บก_01 ปรับปรุง ถนน คสล_ม_1105082564.pdf

4แบบ บก_01 ปรับปรุง ถนน คสล_ม_1205082564.pdf

5แบบ บก_01 ก่อสร้าง ถนน คสล_ม_1005082564.pdf

6แบบ บก_01 ปรับปรุง คสล_ม_905082564.pdf

7แบบ บก_01ก่อสร้าง คสล_ม_1105082564.pdf

8แบบ บก_01ปรับปรุง คสล_ม_605082564.pdf

 

 

 

 

แบบ ปร_4 การก่อสร้าง ปี 60.pdf

แบบ ปร_5 การก่อสร้าง ปีงบฯ 60.pdf

แบบ ปร_6 การก่อสร้าง ปีงบฯ 60.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........