ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ( ภ.ด.ส.3)

 

 

 

 ประกาศการชำระภาษี ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและป้าย

 

 ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558

 ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558

กิจะกรรมพิธีมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้อยากไร้ เฉลิมพระเกียยรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 กิจะกรรมพิธีมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้อยากไร้ เฉลิมพระเกียยรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ภาพกิจกรรม ต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่และประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่3
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรประจำปี2558
ทีมประเมินผลเชิงยุทศาสตร์ รอบ ที่ 2
กิจกรรมพัฒนาเทศบาตำบลดงลิง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงลิง สมัยประชุมสามัญ
คณะกรรมการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดงลิง

คณะกรรมประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดงลิง

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
หน้า 3/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง... ที่อยู่ :ถนนขอนแก่น-โพนทอง... .ตำบลดงลิง.... อำเภอกมลาไสย..จังหวัด :...กาฬสินธุ์...รหัสไปรษณีย์ : .46130. เบอร์โทร ..043-010209........มือถือ ........ อีเมล : .....witayaintawan@gmail.com..... เว็บไซต์ : .......www.dongling.info........